Digiqole ad

ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ   ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
Social sharing
Digiqole ad

ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ กรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้กราบทูลถวายรายงานการดำเนินงานต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2564 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   และการพิจารณางบประมาณประจำปี 2565 เป็นต้น

“สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 ในพระดำริของ ศ. ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ทรงมุ่งหวังให้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม  และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการดำเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานวิจัย งานวิชาการ และงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรากฏเป็นโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่สร้างคุณประโยชน์มากมายแก่ประชาชน และประเทศชาติ อาทิ โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัยในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 จังหวัดสระแก้ว หนึ่งในโครงการพระดำริที่ทรงวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรที่ยากไร้ มีที่อยู่อาศัย มีที่ดินทำกิน พร้อมจัดฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถดำรงชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันหมู่บ้านทับทิมสยาม 05  ยังเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสมุนไพรอินทรีย์ที่สำคัญของประเทศ อาทิ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น ไพล เป็นต้น พร้อมทั้งมุ่งศึกษาวิจัย ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสำหรับใช้ในการรักษาโรค ซึ่งการดำเนินงานกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ทั้งนี้ ด้วยพระปรีชาสามารถและพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

Facebook Comments

Related post