Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร​ เบ็ญจาธิกุล”​ เดินหน้ามุ่งสร้างเครือข่าย นำ มกธ.จับมือ KFC พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ทางวิชาการวิชาชีพสู่อาเซียน

 “ศ.ดร.บังอร​ เบ็ญจาธิกุล”​ เดินหน้ามุ่งสร้างเครือข่าย นำ มกธ.จับมือ KFC พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ทางวิชาการวิชาชีพสู่อาเซียน
Social sharing
Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) มอบนโยบายในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการในทุกศาสตร์สาขาวิชาชีพแก่ทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้นักศึกษา หรือบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับที่สูงขึ้น จึงเป็นนโยบายสนับสนุนการยกระดับความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะวิชาการวิชาชีพ และเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นความสำคัญเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ประการหนึ่ง

จากความสำคัญของนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำโครงการทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับบริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยมี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคุณนภาพร ศรีสุดา Chief People & Culture Officer บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คุณมยุรา ล่องแป้น People & Culture Business Partner บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวด้วย
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก

นอกจากนี้ ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว ยังมุ่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร และสาขาที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของบริษัทฯ ที่สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และชดเชยการขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปขยายผลต่อยอดในการพัฒนาตนเองได้ในอนาคต

ในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารของบริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง ณ อาคาร Sport Complex ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

Facebook Comments

Related post