Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ.เปิดโครงการ “ปลัดอำเภอ Academy” มุ่งวางรากฐานความรู้อย่างเข้มข้นสู่อาชีพ “ปลัดอำเภอ” พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พ.ค.นี้

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ.เปิดโครงการ “ปลัดอำเภอ Academy” มุ่งวางรากฐานความรู้อย่างเข้มข้นสู่อาชีพ “ปลัดอำเภอ” พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พ.ค.นี้
Social sharing
Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.(พิเศษ)ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ร่วมเปิดโครงการ “ปลัดอำเภอ Academy” หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งหลักสูตรฯ จัดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการวางรากฐานความรู้ ความข้าใจที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาอย่างเข้มข้นให้พร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้สอบปลัดอำเภอ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) อีกทั้ง โครงการดังกล่าวยังเน้นให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการสอบภาค ก ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีของปลัดอำเภอยุคใหม่ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ได้มีคณาจารย์ที่จะปฏิบัติหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ข้อชี้แนะ หรือที่ปรึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “โค้ช” ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ อาจารย์ชูชิต ชายทวีป ผศ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ พูลชอบ อาจารย์ธนัชพร หาระบุตร และอาจารย์ณัฐพล พรมวิชา

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ “ปลัดอำเภอ Academy” ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา การเมืองการปกครอง อาคารคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2566

ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเปิดโครงการดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ อาคาร Sport Complex ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Facebook Comments

Related post