Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี อวยพรปีใหม่ให้ลูกศิษย์ยึดถือหลักปรัชญาสถาบัน”สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

 “ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี อวยพรปีใหม่ให้ลูกศิษย์ยึดถือหลักปรัชญาสถาบัน”สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”
Social sharing
Digiqole ad

เพิ่งจะได้รับพระบรมราชโองการในการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้อวยพรลูกศิษย์ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เนื่องในดิถีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยขอให้ทุกคนยึดหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญามหาวิทยาลัย คือ “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

“สร้างปัญญา” ทั้งสร้างปัญญาให้กับตนเองและต่อยอดปัญญาให้กับผู้อื่น การให้อะไรก็ไม่เท่ากับการให้ปัญญา เนื่องจากให้ไปแล้วยิ่งใช้ยิ่งหลักแหลม มีความเชี่ยวชาญ ไม่มีวันหมดสิ้นไม่มีใครยึดเอาไปจากตัวเราได้จวบจนวันตาย ที่สำคัญต้องใช้ปัญญาในการสร้างสรรค์ตนเอง รวมทั้งครอบครัว หน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ

“พัฒนาคน” เมื่อเรามีปัญญาแล้ว จะทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง  ให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านโดยไม่ลืมที่จะนำองค์ความรู้ความสามารถที่ได้รับ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญา ใช้ไปในเชิงบวก โดยใช้พลังบวกจรรโลงสังคมและประชาติให้น่าอยู่สงบร่มเย็น เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ประการสุดท้ายคือ “ฝึกฝนคุณธรรม” อันว่าคุณธรรมนี้สำคัญมาก เพราะถ้าไม่มีคุณธรรม กำกับแล้ว ก็จะนำไปสู่การใช้ปัญญาไปในทางที่ผิด นำพาไปสู่เส้นทางวิบัติหายนะ จะไม่เกิดการพัฒนาคนอย่างแท้จริง จึงอาจกล่าวได้ว่า “คุณธรรมค้ำจุนโลก” ในทุกศาสนาสอนให้ทุกคน “คิดดี ทำดี พูดดี”

“ในวันขึ้นปีใหม่ 2566/2023 ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใด สมความปรารถนาทุกประการ เจริญก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยยิ่งๆ ขึ้นเทอญ”

Facebook Comments

Related post