Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ.เปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” แห่งแรกในประเทศ พร้อมจับมือสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ลงนาม MOU ร่วมส่งเสริมวิชาการมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ

 “ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ.เปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” แห่งแรกในประเทศ พร้อมจับมือสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ลงนาม MOU ร่วมส่งเสริมวิชาการมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ
Social sharing

Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ ผศ.ดร.ทนพ.นพดล พันธุ์พานิช นายกสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสงี่ยม บุษบาบาน ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มกธ. ร่วมแถลงข่าวเปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาดังกล่าวถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน และให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพด้านนวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้ และบูรณาการองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านดังกล่าว เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้เข้มแข็ง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันด้วย
การเปิดหลักสูตรใหม่ดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเชิงการบริหารเศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งในมิติของการบริหารการเงิน และการบริหารหนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีประสบการณ์ และมีทักษะด้านนวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้ ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงานขององค์กรในปัจจุบัน


นอกจากนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล และ ผศ.ดร.ทนพ.นพดล พันธุ์พานิช พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ธนกร สีลาพัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายของสมาคมในการพัฒนาองค์ความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้จริง และประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไป


ในการนี้ มีการจัดเสวนา หัวข้อ “การเงินและหนี้ จากวิกฤติสู่โอกาส และนวัตกรรม” โดย ดร.นพคุณ ทอดสนิท รองกรรมการผู้จัดการ และ Head of Wealth Management บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ๊กซ์สปริง จำกัด และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ Executive Vice President, Head of Business Strategy & Academy Group, TRIS Corporation Limited ดำเนินรายการเสวนาโดย ผศ.ดร.ทนพ.นพดล พันธุ์พานิช ทั้งนี้มีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมฟังเสวนา และเป็นสักขีพยานในโอกาสดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ อาคาร Sport Complex ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Facebook Comments


Social sharing

Related post