Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. ผนึกพลัง “โออาร์” ร่วมลงนาม MOU มุ่งส่งเสริมพัฒนานักศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมส่งเสริม นศ.ผู้บกพร่องทางการได้ยินปฏิบัติงานบาริสต้าใน Café Amazon

 “ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. ผนึกพลัง “โออาร์” ร่วมลงนาม MOU มุ่งส่งเสริมพัฒนานักศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมส่งเสริม นศ.ผู้บกพร่องทางการได้ยินปฏิบัติงานบาริสต้าใน Café Amazon
Social sharing
Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคุณสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” (OR) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คุณองอาจ ศรีพยัคฆ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจร้านอเมซอน ร่วมลงนามเป็นพยานในโอกาสดังกล่าวด้วย


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับบริษัท โออาร์ ดังกล่าว เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และมุ่งการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ


ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพดังกล่าว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จะได้รับโอกาสในการส่งเสริม สนับสนุนการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาตามความเหมาะสมในกิจการต่าง ๆ ของโออาร์ การเรียนรู้หน้าที่ของที่ปรึกษาภาคสนามฝึกหัด เพื่อรองรับโอกาสในการปฏิบัติงานในอนาคต อีกทั้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินของคณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาผู้ที่บกพร่องดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้าปฏิบัติงานเป็นบาริสต้าในโครงการ Café Amazon For Chance อีกทางหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาตามพันธกิจร่วมกันในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน และสังคม อีกทั้งผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพต่อการพัฒนาภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคต


อย่างไรก็ตาม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยตรงทั้งในมิติของการพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอีกด้วย

Facebook Comments

Related post