Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. จับมือ “เดอะมอลล์กรุ๊ป” ลงนาม MOU ด้านการศึกษาทวิภาคี พร้อมผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน

 “ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. จับมือ “เดอะมอลล์กรุ๊ป” ลงนาม MOU ด้านการศึกษาทวิภาคี พร้อมผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน
Social sharing

Digiqole ad

มกธ.เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการวิชาชีพ จับมือ “เดอะมอลล์กรุ๊ป” ลงนาม MOU ด้านการศึกษาทวิภาคี พร้อมผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) มุ่งส่งเสริมการพัฒนาวิชาการในหลากหลายมิติ เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของเดอะมอลล์กรุ๊ปได้เข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ทุกระดับของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการสร้างโอกาสการเพิ่มความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาการวิชาชีพ โดยเฉพาะการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นความสำคัญเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ประการหนึ่งด้วย


จากความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านการศึกษาทวิภาคีระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ โดยมี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคุณผุสดี พันธุมพันธ์ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คุณอมร อมรกุล ผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มปฏิบัติการ คุณสามารถ โพธิ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทวิภาคีดังกล่าว เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทันสมัยในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกร้านอาหาร ภัตตาคาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

ในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง ณ อาคาร Sport Complex ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อเร็วๆนี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post