Digiqole ad

ศูนย์สารสนเทศประชุมบูรณาการฐานข้อมูลในระบบ Big Data

 ศูนย์สารสนเทศประชุมบูรณาการฐานข้อมูลในระบบ Big Data
Social sharing
Digiqole ad

ศูนย์สารสนเทศประชุมหารือบูรณาการฐานข้อมูลในระบบ Big Data

ร.ต.อ เขตรัฐ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นำทีมคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายสมชาย สุเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปภาวรินท์ ปานนี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือกับกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ นายอัคเดช แจ้งอยู่ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางวิภาวี นิยมสมิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศและบำเหน็จ นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง นายประทีป รัศมีเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคลความ ประชุมหารือในการบูรณาการฐานข้อมูลขับเคลื่อนงานบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน ด้านข้อมูลกำลังคนของพช.

 
ทั้งนี้การประชุมหารือดังกล่าวศูนย์สารสนเทศ ได้ออกแบบและจัดทำต้นแบบ (Prototype) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นำเสนอในที่ประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันในการพัฒนา Big Data ของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
สถานีข่าว : ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย
#MOI
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeForGood
#ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

Facebook Comments

Related post