Digiqole ad

ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา ร่วมหารือ-ทำบันทึกข้อตกลงฯ “ม.แม่โจ้” พัฒนาความรู้เกษตรกรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา ร่วมหารือ-ทำบันทึกข้อตกลงฯ “ม.แม่โจ้” พัฒนาความรู้เกษตรกรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Social sharing

Digiqole ad

ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา ภายใต้ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พร้อมร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ออกแบบหลักสูตรอบรมด้านการเกษตรและปศุสัตว์ สนับสนุนครัวเรือนเปราะบางพัฒนาความรู้การเกษตรอย่างยั่งยืน

ดร.ตวงอัฐ ชัยกิจโกสีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการพัฒนาทักษะความรู้ของผู้อยู่อาศัย ให้ยึดโยงกับ 6 อาชีพรูปแบบของโครงการฯ ซึ่งต้นน้ำของกลุ่มอาชีพนี้คือการทำเกษตรอินทรีย์ โดยหน่วยงานจะดำเนินการให้ความรู้การจัดสรรพื้นที่พัฒนา มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ เพื่อการขยายผลผลิต รวมถึงมีการร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบภาคเกษตรกรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชายังได้เข้าหารือในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นผู้แทนประชุมหารือ พร้อมทั้งยังได้เยี่ยมศึกษาดูงานแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นแปลงสาธิตเกษตรตามองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อาทิ การปลูกข้าว การปลูกไม้ผล การปลูกพืชผล การปลูกพืชสมุนไพร การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นต้น โดยจะมีส่วนสำคัญในการใช้ต่อยอดพัฒนาอาชีพรูปแบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.ตวงอัฐ เสริมเพิ่มว่า จากการหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ผลักดันทั้งสององค์กรมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการออกแบบหลักสูตรอบรมด้านการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนครัวเรือนเปราะบางมีองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ รวมถึงสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีการร่วมกันวิจัยและพัฒนา เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้พื้นที่โครงการของบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารเพิ่มเติมของ เคหะสุขประชา

Facebook Comments


Social sharing

Related post