Digiqole ad

“ศูนย์คุณธรรม” ชี้ดัชนีคุณธรรมลดลง ๔ เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะช่วงอายุ ๒๕-๔๐ ปี  ชวนเครือข่ายทางสังคมร่วมขับเคลื่อนในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

 “ศูนย์คุณธรรม” ชี้ดัชนีคุณธรรมลดลง ๔ เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะช่วงอายุ ๒๕-๔๐ ปี  ชวนเครือข่ายทางสังคมร่วมขับเคลื่อนในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”
Social sharing
Digiqole ad

๘  สิงหาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเอส รัชดา เลเชอร์ กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม แถลงข่าวจัดงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดงานแถลงข่าว ศูนย์คุณธรรมได้ดำเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรม เป็นครั้งที่ ๑๓ โดยได้มีการเชื่อมโยงหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม ผลักดันให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของประเทศ และขับเคลื่อนด้านคุณธรรมให้เป็นวิถีที่มุ่งสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดหลัก Moral Touchable  คุณธรรมสัมผัสได้ หรือการแสดงพฤตินิสัยเชิงรูปธรรม เป็นความดีที่วัดได้ ขยายผลได้ และนำผลความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม หรือมติสมัชชาคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย ส่งมอบนโยบายให้กับรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงผลสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทย ปี ๒๕๖๕ ลดลง ๔ เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะช่วงอายุ ๒๕-๔๐ ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานประเมินว่าตนเองมีภาพรวมคุณธรรม ๕ ด้านอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ จากคะแนนเฉลี่ยเต็ม ๖.๐๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความกตัญญูอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๕  มีวินัยรับผิดชอบอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ และมีจิตสาธารณะ มีความพอเพียง และมีความสุจริต อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘, ๔.๔๓ และ ๔.๒๔ ตามลำดับ  กลุ่มวัยผู้ใหญ่ ช่วงอายุ ๔๑ ปีขึ้นไป ประเมินว่าตนเองมีภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๒  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความกตัญญูอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๙๓ มีจิตสาธารณะ มีความสุจริต และมีวินัยรับผิดชอบ อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ , ๔.๖๐ และ ๔.๕๙ ตามลำดับ และมีความพอเพียงอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕  นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างวัยเด็กและเยาวชน ในช่วงอายุ ๑๓-๒๔ ปี ประเมินว่าตนเองมีภาพรวมคุณธรรมอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๖  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความกตัญญูอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๑๒ และมีวินัยรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความพอเพียง และมีความสุจริต อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๗ , ๔.๕๕, ๔.๔๓ และ ๔.๔๒ ตามลำดับ

จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์คุณธรรมใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรม เป็นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ๖ ภาคส่วน  โดยมีกำหนดจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓  โดยการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม มุ่งส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำความดี ให้คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม รูปแบบของการจัดงานในปีนี้ จึงมุ่งเน้นให้สังคมได้เข้าใจและตระหนักมิติด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นพฤตินิสัยที่สามารถจับต้องได้ วัดได้ กินได้ จึงเป็นที่มาของชื่องาน Moral Touchable  คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน และสมัชชาคุณธรรม ก็เป็นพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายนำเสนอต่อกลไกของคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  มีการขยายผลต่อยอดในระดับองค์กรและพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้สังคมไทยเกิดการตื่นตัว และร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมต่อไป

นอกจากนี้ ผู้แทนองค์กรภาคีทั้ง ๖ เครือข่าย ได้ขึ้นมาถึงกล่าวถึงแนวคิด / มุมมองด้านคุณธรรมที่สัมผัสได้  โดยนายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ตัวแทนเครือข่ายภาคธุรกิจ ได้กล่าวว่า ภาคธุรกิจได้ใช้เครื่องมือ Happy 8 ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนบริบทของคนในสังคมให้มีพฤติกรรมเชิงคุณธรรม ซึ่งต้องใช้ความละเอียดอ่อนทางจิตใจ จึงเป็นที่มาของคำว่า สุข+ดี ที่ใช้ขับเคลื่อนและสร้างแรงกระเพื่อมในการทำความดี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายองค์กรภาครัฐ, ศาสนา ได้กล่าวว่า การพัฒนาคุณธรรมต้องเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ โดยใช้หลัก 3 ป. คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ซึ่งหมายถึง การรู้แจ้ง รู้รอบ รู้ว่าเราทำอะไรแล้วจะสำเร็จ และต้องร่วมปฏิบัติ ทำให้เกิดความประณีต ด้านเครือข่ายการศึกษา บาทหลวงฉลองรัฐ สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา ได้กล่าวว่า หากเด็กเก่งมีเยอะ แต่เด็กดีจะมาหลังเก่ง ในกระบวนการสร้างคนดีนั้น จะต้องส่งเสริมกำกับความเก่งมิให้บิดเบี้ยว เมื่อเด็กเก่ง ดีแล้ว จะต้องสร้างเครือข่ายในการทำความดี ให้ความดีเป็นกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็ก

นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานเครือข่ายความสุขชุมชน ได้กล่าวว่า เครือข่ายชุมชนจะประกาศในงานสมัชชาคุณธรรมว่า จะยึดมั่นในวัฒนธรรม และจับมือกับ ๖ เครือข่ายเดินหน้าไปด้วยกัน โดยใช้ความสุขเป็นเป้าหมาย และทำให้เกิดความยั่งยืน ด้าน นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เครือข่ายสื่อมวลชน ได้กล่าวว่า สื่อมวลชนต้องอยู่บนพื้นฐานทางคุณธรรม ข่าวที่รายงานไปนั้นจะต้องนำเสนอจากข้อเท็จจริงเป็นหลัก และมีองค์ประกอบเสริมคือเรื่องของคุณธรรม สิ่งสำคัญคือ เวลาจะทำคอนเทนต์ต้องทำเพื่อให้กำลังใจคนอื่น และสุดท้าย นายรัชพล สุวรรณโชติ นายกสมาคมและผู้ก่อตั้งโครงการศูนย์ข่าวเยาวชนไทย และศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน ตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้กล่าวว่า เราสามารถดึงศักยภาพของเด็ก เชื่อมโยงกับคุณธรรมหลักสากล เช่น จิตอาสาได้ โดยในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ จะได้เห็นคุณธรรมในอาเซียน เรื่องกระบวนการพัฒนาจิตอาสาจากเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศและอนาคต

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ นี้ จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid)  ภายในงานมีการจัดประชุมวิชาการ เวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ การจัดแสดงนิทรรศการตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร เชียร์” และการประกาศผลยกย่องรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ๒๕๖๕ (Moral Award 2022) โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมงานไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ คน

บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.moralcenter.or.th หรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คศูนย์คุณธรรม (Moral Center Thailand)

 

 

 

Facebook Comments

Related post