Digiqole ad

ศูนย์คุณธรรมพร้อมเร่งงานวิจัย “ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” หวังใช้กับครอบครัวในยุคโควิดนี้

 ศูนย์คุณธรรมพร้อมเร่งงานวิจัย “ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” หวังใช้กับครอบครัวในยุคโควิดนี้
Advertisement

ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดวทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และหัวหน้าโครงการวิจัย “ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” กล่าวไว้ในเวทีวิชาการออนไลน์ ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และปัญหาด้านเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงถึงครอบครัวคนไทยทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันจากหลากหลายสาเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆปัญหาเด็กติดเกมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงมาตรการการป้องกันและส่งเสริมด้านครอบครัวและชุมชนยังขาดระบบการจัดการที่เข้มแข็ง แม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐ ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งแต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เร่งรีบส่งผลทำให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่พบได้ในเด็กเยาวชนและครอบครัว เช่นการขาดทักษะการจัดการด้านอารมณ์  ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวในรูปแบบต่างๆ จึงเกิดจากการขาดการคิดไตร่ตรองหรือรู้วิธีการจัดการเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา รับมือและแรงกดดันต่างๆได้ รวมถึงการขาดที่พึ่งในบทบาทพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัว เหมือนเช่นอดีตที่เคยเกิดขึ้น

Advertisement

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง“ชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง”โดยได้รับความมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในชุมชน สู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชน สร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนด้วยการ

  1. พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและนำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวก ในสังคมที่ไร้ความรุนแรง
  2. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม ในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนทำงาน ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ที่ยั่งยืน
  3. พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศ

โดยได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด 4 จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงประกอบด้วย 3 โครงการย่อยได้แก่

  1. โครงการ Positive Parenting in Family (Promotion Model)

ซึ่งดูแลโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

 

“ระบบนิเวศน์ของเด็กมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมของเด็ก”

 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม อธิบายว่า โครงการนี้วางแผนและออกแบบสร้างระบบพี่เลี้ยงชุมชนมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำพลังบวกในชุมชนโดยใช้กระบวนการเสริมพลังบวกนำจุดแข็งของชุมชนทุนมนุษย์ทุนสังคมและจุดแข็งของเด็กและเยาวชนทุนชีวิตทักษะ 5 ด้านในการบริหารจัดการชุมชนในการแก้ปัญหามาเป็นฐานในการพัฒนาทำให้เกิดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน พัฒนาภาคีครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง ด้วยบริบทของชุมชน

  1. โครงการ Healthy Gamer Prevention Model

ดูแลโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดลจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวในเวทีวิชาการว่าปัญหาเด็กติดเกมเกิดจากผู้ปกครองขาดทักษะการสื่อสารและการมีกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัวจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมไปสู่ชุมชนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานผ่านการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนนั้นและในหนึ่งหน่วยจะประกอบด้วยพ่อแม่อาสา 1 คนครูอาสา 1 คนและเยาวชนอาสา 1คนร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกม

  1. โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family (protection model)

 

ดูแลโดยสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวในเวทีวิชาการเดียวกันว่า“ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมักถูกละเลยจนถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว”จนในที่สุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นยกระดับไปสู่การทำร้ายร่างกายซึ่งอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตหรือเกิดเป็นบาดแผลภายในจิตใจโครงการได้วางแผนและออกแบบผ่านกระบวนการการสร้างกลไกทางสังคมพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชน ให้มีความเข้มแข็งบูรณาการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพลังชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในเชิงป้องกันเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือคุณโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอัยการปราบปรามทุจริตภาค 9 กล่าวเสริมว่า โครงการจะพัฒนาองค์ความรู้ศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่มีความเหมาะสมในการใช้แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทที่นำไปใช้ปฏิบัติ

 

โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงพัฒนาระบบ    พี่เลี้ยงในชุมชนที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคนพัฒนากลไกและพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนหรือตัวแทนชุมชนเองซึ่งจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตามโครงการได้ที่เวปไซด์ศูนย์คุณธรรมwww.moralcenter.or.thโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/BC97H

Related post