Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์

 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ   เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรณงค์ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวเพื่อควบคุมกำเนิดและตัดวงจรการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทรงติดตามการปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์อย่างใกล้ชิด โดยทรงนำทีมสัตวแพทย์ฯ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน  และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข  และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในการนี้ ทรงวางยาสลบสุนัข  พร้อมกับทรงเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัข ด้วยพระองค์เอง ผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดด้วย

นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุน จากคณะสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   ที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้พื้นที่ในจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยตลอดทั้งวัน ได้มีการให้บริการตรวจร่างกายและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของสุนัขและแมว  การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว  สำหรับวันนี้ มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม จำนวน 185 ตัว และ มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 67 ตัว

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยยิ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทย รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติให้มีการความเจริญก้าวหน้าต่อไป

Facebook Comments

Related post