Digiqole ad

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์

 ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
Social sharing
Digiqole ad

ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยทรงตระหนักดีว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทย มีสาเหตุจากโรคระบาดที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน จึงทรงเพียรพยายามในการนำความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ทั้งด้านการแพทย์และการสัตวแพทย์จากทั่วโลก มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทั้งสุขภาพของคนและสัตว์ภายในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากที่ได้ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ มาใช้ในการพัฒนางานด้านการสัตวแพทย์  เพื่อควบคุม ป้องกัน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้สัตว์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปลอดภัยจากโรคร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตของคนและสัตว์ต่อไป

ในการนี้ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่ภาคอีสาน ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย และ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จังหวัดอุดรธานี โดยโปรดให้ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์บูรณาการการทำงานร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพสัตว์ ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์จรจัด และสัตว์เลี้ยงของประชาชน เพื่อสนองพระปณิธานฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ในท้องถิ่นให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า การบริหารจัดการสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดน ซึ่งจังหวัดเลย เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าลี่ อำเภอนาแห้วและอำเภอด่านซ้าย ที่อยู่ติดกับแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ยากต่อการควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ และเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้เสด็จมาทรงงาน ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จังหวัดอุดรธานี เพื่อทรงติดตามและควบคุมปัญหาประชากรสุนัขและแมวจรจัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา ภายในอาณาบริเวณของวัดฯ มีสุนัขจรจัดเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก และพบว่ามีสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าไล่กัดเด็กถึงขั้นเสียชีวิต สร้างความเดือดร้อนให้แก่พระสงฆ์และประชาชนที่มาร่วมทำบุญด้วย   จึงมีพระวินิจฉัยอย่างเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาประชากรสัตว์จรจัด รวมถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่โดยรอบ

ทันทีเมื่อได้เสด็จถึงพื้นที่ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์  ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ เพื่อวางยาสลบให้แก่สุนัข พร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัดทำหมัน และรักษาโรค ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นพบว่าเป็นโรคเนื้องอกที่หนังตาจึงทำการบำบัดรักษาโรค ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์อันทันสมัย ที่มาให้บริการช่วยเหลืองานด้านสัตวแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง

 

 

Facebook Comments

Related post