Digiqole ad

ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

 ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ         ทรงพระกรุณาโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีพระประสงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการสัตว์ปลอดโรค   คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพของสัตว์เบื้องต้น พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ได้มีการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการร่วมกันจากหน่วยงานต่าง ๆประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุน จากทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดอุดรธานี และมณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ            สำหรับวันนี้ เป็นวันสุดท้ายของการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดอุดรธานี มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงให้ความสนใจนำสุนัขและแมวเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 136 ตัว และมีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน 106 ตัว

ซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 มี.ค. และวันที่ 2 เม.ย.ุ65 มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 752 ตัว เพื่อควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ และตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายมาสู่คนได้อีกต่อไป นับเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Facebook Comments

Related post