Digiqole ad

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผนึกพลัง 6 หน่วยงานรัฐ ร่วมฟื้นฟู เยียวยา ฝึกอาชีพเยาวชน คืนคนดีสู่สังคม

 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผนึกพลัง 6 หน่วยงานรัฐ ร่วมฟื้นฟู เยียวยา ฝึกอาชีพเยาวชน คืนคนดีสู่สังคม

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน,นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธ์ ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ร่วมระดมสมองเพื่อวางแผนประสานการปฏิบัติงานติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและผ่านขั้นตอนของศาลครบถ้วนแล้วให้ได้รับการฟื้นฟู เยียวยา ศึกษาเรียนรู้ เพิ่มทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคืนคนดีสู่สังคม สร้างความสุขให้สังคมไทย และวางแผนประสานการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวที่ได้รับผลจากการกรทำความผิดให้ได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Advertisement

 

 

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post