Digiqole ad

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ จ.ลพบุรี และโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราษฎร์ดำริบำรุง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ จ.ลพบุรี และโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราษฎร์ดำริบำรุง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
Social sharing
Digiqole ad

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
และโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราษฎร์ดำริบำรุง
จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) เพื่อเด็ก เยาวชน และชุมชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565) เวลา 9.30 นาฬิกา นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นายภีม ธงสันติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายนพพร วิวัฒนาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายณัฐพงษ์ โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี นายลักษณ์พงศ์ จันทระ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 13 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองพันทหารสื่อสารที่ 35 โรงพยาบาลอานันทมหิดล สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย และโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราษฎร์ดำริบำรุง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ณ โรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราษฎร์ดำริบำรุง จังหวัดลพบุรี


นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 และโดยที่ท่านโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา ได้ให้นโยบาย ในปี 2565-2566 ว่า “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ซึ่งได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับภารกิจประการหนึ่งของศาลยุติธรรมคือการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม การเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และมีความเป็นอยู่ที่ดีจึงถือเป็นภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของศาลเยาวชนและครอบครัวที่เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมเช่นกัน โดยในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ร่วมมือร่วมใจกับภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ซึ่งเป็นอาคารเรียนและลานกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน กีฬา สิ่งจำเป็นเพื่อการดำรงชีพ และอาหารกลางวันสำหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้ความรู้กฎหมายเชิงสันทนาการ ตรวจสุขภาพ ตรวจสายตา และให้การรักษาเบื้องต้นแก่คณะครู นักเรียน และชุมชนแวดล้อมโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราษฎร์ดำริบำรุง เพื่อให้บรรลุตามภารกิจดังกล่าว

Facebook Comments

Related post