Digiqole ad

วิศวะ-มกธ.สุดเจ๋ง ! ผนึกกำลัง “พัลซ ไซเอนซ์-พัลซ เอ็กซ์” ลงนาม MOU ร่วมพัฒนานวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ – ยานยนต์ไฟฟ้า “อีวีทัล”

 วิศวะ-มกธ.สุดเจ๋ง ! ผนึกกำลัง “พัลซ ไซเอนซ์-พัลซ เอ็กซ์” ลงนาม MOU ร่วมพัฒนานวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ – ยานยนต์ไฟฟ้า “อีวีทัล”
Social sharing

Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพกับสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเสริมสร้างการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการวิชาชีพทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานให้นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางที่สูงขึ้น และเสริมความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมประสบการณ์ และทักษะวิชาการและวิชาชีพด้วย

จากความสำคัญดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับบริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด และบริษัท พัลซ เอ็กซ์ จำกัด จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ และยานยนต์ไฟฟ้าแบบอีวีทัล (eVTOL) โดยมี อ.สมมาตร ทองคำ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคุณนัทธี อินต๊ะเสน ประธานบริหาร บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด และบริษัท พัลซ เอ็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ คุณธัชพนธ์ โชคสุชาติ กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด และบริษัท พัลซ เอ็กซ์ จำกัด คณบดีและผู้แทนคณบดี 16 คณะ รวมทั้งคณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสามหน่วยงานดังกล่าว นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นรูปธรรม เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศหลายมิติ เช่น การวิจัย พัฒนา คิดค้น สร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ สำหรับวิทยาการหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีอากาศยานพลังงานไฟฟ้าขึ้นลงแนวดิ่ง หรือ (Electric Vertical Take Off and Landing) อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ และอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
นอกจากนี้ ความร่วมมือร่วมมือดังกล่าว ยังส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย พัฒนา คิดค้นนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ร่วมกัน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นต้น

ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารของบริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด และบริษัท พัลซ เอ็กซ์ จำกัด และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมี่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post