Digiqole ad

วิศวะเครื่องกลลาดกระบัง ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ ขานรับนโนบายมุ่งสู่ความเป็น The World Master of Innovation

 วิศวะเครื่องกลลาดกระบัง ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ ขานรับนโนบายมุ่งสู่ความเป็น The World Master of Innovation
Social sharing

Digiqole ad

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขานรับนโยบายของรองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. มุ่งสู่ความเป็น “ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก (The World Master of Innovation) และ Global Engineer”

ด้วยการผลักดันสนับสนุนจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมทั้งคณาจารย์ หัวหน้าภาคและบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จนได้รับการโหวตให้เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคนสนใจเข้าเรียนมากที่สุดในประเทศ โดยการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับ TTU : Thailand’s Top University และจากการจัดอันดับล่าสุดในปี 2024 โดย Research.com ยังได้จัดอันดับให้วิศวะลาดกระบังเป็นอันดับหนึ่งในด้าน Mechanical and Aerospace Engineering ที่นับผลรวมคะแนนเฉพาะผู้ที่มี D index สูงเกิน 30 จาก Ranking มีนักวิจัย 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในการจัดอันดับสาขานี้

ในปี 2024 วิศวะลาดกระบัง ยังได้รับเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งในหลากหลายสาขา หลายด้าน ดังนี้
• อันดับ 1 จาก Edurank.com ที่วัดจาก citation ทั้งในเชิงวิชาการ (Academic) และเชิงสาธารณะ (Public) โดยสาขาที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศใน 5 สาขา ได้แก่
1. Automation and Control Engineering
2. Telecommunication Engineering
3. Electronics Engineering
4. Electrical Engineering
5. Computer Engineering


• SCIMAGO 2024 จัดอันดับหนึ่งสาขา Civil Engineering และ Aerospace Engineering จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และโทรคมนาคม รวมถึง IAAI
• QS World Ranking จัดอันดับสาขา 100-150 ของโลกให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในสาขา Petrochemical Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยังคงมุ่งมั่นรักษาความเป็นหนึ่ง เดินหน้ามุ่งมั่นสร้างผลงานและผลิตวิศวกรของไทยสู่ระดับโลกเพื่อนำความความภูมิใจให้กับประเทศไทยต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post