Digiqole ad

วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 เป็นครั้งที่ 4

 วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566  เป็นครั้งที่ 4
Social sharing
Digiqole ad

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ในฐานะที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม ตามหลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า พร้อมดำเนินภารกิจช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว มาแล้วเป็นครั้งที่ 4 (ปี 2556, 2561, 2564 และ 2566) โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นภายในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 “ธุรกิจยั่งยืน สืบสานจรรยาบรรณจากรุ่นสู่รุ่น 90 ปี หอการค้าไทย” ณ ห้อง UTCC EVENTS LAB อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำหรับ “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับภาคธุรกิจเอกชน โดยการสร้างความตระหนักรู้และตื่นตัวให้แก่ภาคธุรกิจเอกชนในการยึดมั่นหลักการดำเนินกิจการด้วยจรรยาบรรณและธรรมภิบาล พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงรักษาและมุ่งมั่นสร้างจรรยาบรรณที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

Facebook Comments

Related post