Digiqole ad

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
Social sharing

Digiqole ad

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา   รับสมัคร วันนี้ – 28 มิ.ย.67

สมัครออนไลน์ https://dermatology.cra.ac.th/Dermatology/form/student_signin

 คุณสมบัติ

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันที่แพทยสภารับรอง และผ่านการเพิ่มพูนทักษะมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า

– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

– ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับสมัครและผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี) โดยมีปรัชญาในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมให้บริการสุขภาพด้านผิวหนังโดยคำนึงถึงผู้ป่วยและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีจุดเด่นในด้านสมรรถนะดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนัง สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมต่อทางไกลกับผู้ป่วย และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านโรคผิวหนังและพัฒนาสุขภาพของประชาชนด้วยความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต ตามปรัชญาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน “ผู้ให้ ผู้พัฒนา ผู้รักษาแห่งอนาคต”

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-765-5700 ต่อ 4191 (ในวันและเวลาราชการ)

อีเมล์ dermatomaster@cra.ac.th

Facebook : DermatologyPSCM.CRA

Facebook Comments


Social sharing

Related post