Digiqole ad

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง เปิดหลักสูตร “การสร้างต้นแบบ Buddhist Influencer”รุ่นที่ 1

 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง เปิดหลักสูตร “การสร้างต้นแบบ Buddhist Influencer”รุ่นที่ 1
Social sharing

Digiqole ad

ขอนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมเป็นพระนักสื่อสารเพื่อสร้างศรัทธาและนำพาปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตที่ดีงามตามแนวพุทธมาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการนำญาติโยมทำความดี มาร่วมเป็นอินฟลูเอนเซอร์สไตล์พุทธ Buddhist Influencer พัฒนาศิลปะการสร้าง Character ในพื้นที่สื่อสาธารณะ สร้าง Content ความดี ทั้งด้านศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี Review คนดี นำคนที่สนใจธรรมมาพบธรรม รับจำนวนจำกัด 40 รูปเท่านั้น มีพื้นฐานความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์และมีประสบการณ์เป็นพระสงฆ์นักเผยแผ่ เวลาที่ร่วมเรียนรู้จำนวน 16 สัปดาห์ พบกันทุกวันพุธ พร้อมวิทยากรทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติเป็นที่ยอมรับทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายโลก

สมัครด่วน : ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม และมีที่พักสำหรับท่านที่เดินทางไกล (อบรมเฉพาะในห้องเรียน ไม่มีออนไลน์)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
พระมหาประกาศิต,ผศ.ดร.โทร 084-545-5144
นางสาวฉัตรระวี (หมวย) โทร090-670-3835

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post