Digiqole ad

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ประชาชน

 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จัดโครงการบริการวิชาการแก่ประชาชน
Social sharing
Digiqole ad

 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำกลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๓ ทุ่งสองห้อง จัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรู้เท่าทันโรคเรื้อรังและป้องกันโรคอุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา             ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความอุดมสมบูรณ์ สงบร่มเย็นของประเทศไทยและหลอมรวมจิตใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริ รวมทั้งพระราชกรณียกิจในพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขต่ออาณาประชาราษฎร์ตลอดมา

โดยกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้  ได้จัดให้มีพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชน ภายใต้ชื่อโครงการ “การรู้เท่าทันโรคเรื้อรัง และป้องกันโรคอุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ”  และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมอันประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และผู้นำชุมชนด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก สามารถนำไปใช้ในการปรับพฤติกรรม และถ่ายทอดสู่ประชาชนอื่นๆ ในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การจัดประชุมครั้งนี้จึงทำในรูปแบบ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการบรรยาย สาธิต และให้ฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการเลือกอาหารเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง การออกกำลังกายเพื่อชะลอความเสื่อม การวางแผนส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น Covid-19 เป็นต้น

วิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย คณาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และอาจารย์จากคณะวิชาภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งวิทยากรทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และป้องกันโรคระบาดในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๑๐๐ คน

การจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ประชาชน ถือเป็นภารกิจหนึ่งของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี สอดคล้องกับปรัชญาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

 

Facebook Comments

Related post