Digiqole ad

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง “หลักสี่สไตล์ ห่างไกล Stroke”

 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง “หลักสี่สไตล์ ห่างไกล Stroke”
Social sharing

Digiqole ad

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการบริการสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระชนมายุ ๖๗ ปี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในหัวข้อเรื่อง “หลักสี่สไตล์ ห่างไกล Stroke” โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๓ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ ณ พื้นที่เคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการบริการสุขภาพเพื่อประชาชน ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เรื่อง “หลักสี่สไตล์ ห่างไกล Stroke” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน หรือ Acute Stroke เป็นสาเหตุหนึ่งของการตายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โรคนี้เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดและเนื้อสมองถูกทำลาย สูญเสียการทำหน้าที่จนเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน ขาดการออกกำลังกาย บริโภคอาหารไม่เหมาะสม การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะแสดงอาการ คือ ใบหน้าชาหรืออ่อนแรง ตามัวเห็นภาพซ้อน  มุมปากตก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดลำบาก  แขนหรือขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งยกแขนหรือขาไม่ขึ้น ซึ่งควรต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีภายใน ๔ ชั่วโมง เพื่อจะได้รับการรักษา และฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุด

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงผู้นำชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและมีบทบาทที่สำคัญมากในการดูแลสุขภาพผู้ที่อยู่ในชุมชน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มสมรรถนะแกนนำชุมชนให้มีการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนนำสู่ชุมชนเข้มแข็งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อให้ผู้นำชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการส่งเสริมภาวะโภชนาการ การออกกำลังกาย การคลายเครียด รวมถึงสามารถประเมินอาการของโรคได้อย่างรวดเร็ว และให้การช่วยเหลือตามบทบาทของผู้นำชุมชนด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี กิจกรรมในงานประกอบด้วย ให้ความรู้รับฟังบรรยาย เรื่อง “โรคหลอดเลือดสมอง ป้องกันได้ เพียงรู้และเข้าใจ” และ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่  กิจกรรม “อาหารแบบไหน ปลอดภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง” กิจกรรม “ขยับกายสักนิด พิชิตโรคเลือดเลือดสมอง” กิจกรรม “ฟื้นฟูร่างกายอย่างไร ให้ไม่เกิดโรคเลือดเลือดสมองซ้ำ” และ กิจกรรม “ผ่อนคลาย สบายใจ ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง” โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ( อสส. ) ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post