Digiqole ad

วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือสมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ พัฒนาอาชีพชาวบ้านชุมชนตำบลหนองสามวัง

 วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือสมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ พัฒนาอาชีพชาวบ้านชุมชนตำบลหนองสามวัง
Social sharing
Digiqole ad

วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือสมาคมสตรีอุดมศึกษา พัฒนาอาชีพชาวบ้านชุมชนตำบลหนองสามวัง

ในช่วงเวลาที่สังคมกำลังเผชิญความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนทุกฐานะ กลุ่มประชากรที่ต้องพบกับความท้าทายในการเอาชีวิตรอดมากที่สุดหนีไม่พ้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ หรือแม้แต่กลุ่มผู้ว่างงานและกลุ่มสตรีที่ดูแลครอบครัวโดยลำพัง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงในขณะที่รายได้อาจไม่เพียงพอหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หนึ่งในวิธีการเพิ่มโอกาสสำหรับกลุ่มประชากรเหล่านี้ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นคือการมอบความรู้และทักษะที่สามารถทำให้พวกเขาสร้างอาชีพของตนเองขึ้นมาได้

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดยอาจารย์ไซม่อน เดวิ อยด์ คณบดีหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร จึงได้ร่วมมือกับสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรและเทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานในการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส และประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาส ด้วยองค์ความรู้ด้านการประกอบอาหารและการโรงแรม รวมถึงทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีมาตรฐานภายใต้เครือดุสิตธานี

โครงการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารและสาขาวิชาการจัดการโรงแรมของวิทยาลัยดุสิตธานีเข้ามามีบทบาทสำคัญด้วย โดยกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอบรมความรู้และผู้สาธิตการปฏิบัติการให้กับชาวบ้านในชุมชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์สายพิน เดชเรือง อาจารย์หัวหน้าโครงการ

ในด้านการประกอบอาหาร สูตรอาหารที่ถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเป็นเมนูที่สามารถทำได้ไม่ยากและเป็นที่ต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็นเมนูขาหมูพะโล้ ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ สลัดโรลและน้ำสลัด ไปจนถึงการประกอบขนมไทยอย่างขนมต้มและขนมถ้วย โดยสอดแทรกเนื้อหาด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาลไปด้วย

ส่วนองค์ความรู้ด้านการจัดการโรงแรม ชาวบ้านได้เรียนรู้ทักษะหลากหลายตั้งแต่การพับผ้าขนหนูให้เป็นรูปสัตว์ การจัดการห้องพักตามมาตรฐานโรงแรม ไปจนถึงงานแม่บ้าน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการนำศาสตร์ความรู้ที่นักศึกษาได้ร่ำเรียนมาและประสบการณ์จากการฝึกงานมากลั่นกรองก่อนที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชนต่อไป

อาจารย์สายพินได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการในครั้งนี้ว่าจากการสำรวจความต้องการของชุมชนพบว่า ในชุมชนดังกล่าวมีแม่เลี้ยงเดี่ยวและแม่วัยใสที่ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวโดยลำพังจำนวนมาก และพบว่าพวกเขาส่วนใหญ่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะมีอาชีพที่ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างมั่นคง และทำงานไม่ไกลจากบ้านพัก แต่พวกเขาขาดความรู้ด้านอาชีพ ด้านการบริหารจัดการ และเงินทุน ในฐานะที่วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นความรู้ด้านการบริหารธุรกิจบริการโดยตรง พวกเราจึงต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พวกเรามีเพื่อพัฒนาชาวบ้านกลุ่มนี้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การสอนอาชีพ การให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและการจัดทำบัญชี การสนับสนุนเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพ การให้คำปรึกษาระหว่างประกอบอาชีพ ไปจนถึงการกำกับติดตาม และรายงานผลการประกอบอาชีพ เพื่อทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีอาชีพที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มได้ นอกจากนั้น พวกเรายังได้ฝึกให้นักศึกษานำความรู้ที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ และเป็นโอกาสในการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน รวมถึงร่วมสร้างสังคมและชุมชนให้มีอาชีพที่ยั่งยืนสำหรับเลี้ยงครอบครัวในอนาคต”

กิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงระยะแรกของโครงการเท่านั้น หลังจากนี้จะมีการเฟ้นหาสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส และประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาส ที่มีแนวโน้มและสนใจเพื่อได้รับการพัฒนาทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ รวมถึงมีการพัฒนาพี่เลี้ยงที่สามารถประคับประคองกลุ่มผู้มีแนวโน้มสู่เป้าหมายได้อย่างสำเร็จเสร็จสิ้น โดยทางสมาคมฯ มูลนิธิ SCG และวิทยาลัยดุสิตธานี จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีแนวคิดในการประกอบอาชีพเพื่อให้ทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพจริง

นอกเหนือจากพันธกิจด้านการศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานียังมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน จึงส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารและการบริการในเยาวชนรุ่นใหม่ไปจนถึงชุมชนรอบข้าง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นผู้ส่งมอบความเชี่ยวชาญสู่สังคม ซึี่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้สังคม แต่ยังนับเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่นักศึกษาไปพร้อม ๆ กันด้วย

 

Facebook Comments

Related post