Digiqole ad

“วันเด็กแห่งชาติ” สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

 “วันเด็กแห่งชาติ” สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมทุกปี นับเป็นวันที่เด็ก ทั่วทั้งประเทศไทยรอคอย นั่นก็คือ  วันเด็กแห่งชาติเพราะเด็ก จะได้รับของขวัญ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อให้เด็ก ได้รับความรู้และความสนุกสนาน

สำหรับวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยในปีนี้คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 คือรู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี 

สำหรับในประเทศไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ..2498 ตามมติขององค์การสหประชาชาติ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า ช่วงเดือนตุลาคมที่จัดงานวันเด็กนั้นตรงกับฤดูฝนในประเทศไทย ทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดงาน อีกทั้งวันจันทร์ยังเป็นวันทำงานที่ผู้ปกครองไม่สามารถพาบุตรหลานมาร่วมงานได้ จึงเสนอให้เปลี่ยนมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมแทน โดยเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกใน พ..2508 จวบจนถึงปัจจุบัน

 แต่เชื่อหรือไม่ว่าปัญหาหนึ่งที่ไม่เคยหายไปจากเด็กไทยเลย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ เด็กด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

จากการวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็กในประเทศไทย กรณีศึกษาเด็กที่เสี่ยงต่อการสูญเสียผู้ปกครองและเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองดูแล ปี 2563 ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
พบว่า จำนวนเด็กที่สูญเสียการดูแล (เด็กกำพร้า) มีจำนวน 15,173 คน ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบการเลี้ยงดูทดแทน หรือ Family Like Care 

ทั้งนี้ จากการศึกษาดังกล่าว พบว่า เด็กที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการดูแล มีจำนวนประมาณ 3.6 ล้านคน ประกอบด้วย เด็กยากจน 3.59 ล้านคน เด็กถูกทอดทิ้ง 1,625 คน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 604 คน และเด็กเร่ร่อน 604 คน ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัว หรือ Family Strengthening 

 จากข้อมูลการสำรวจข้างต้น เราไม่อาจเพิกเฉยต่อจำนวนเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ได้  กว่า 50 ปี ที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ก่อตั้งมา นอกจากการช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นภายใต้ครอบครัวทดแทนแล้ว มูลนิธิฯ ยังขยายความช่วยเหลือไปยังครอบครัวของเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านเด็กโสสะ ภายใต้ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว (Family Strengthening) โดยให้การสนับสนุนด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของคนในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเราเชื่อว่าเมื่อครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งแล้ว โอกาสที่เด็ก ๆ จะถูกทอดทิ้งก็จะลดปริมาณลง และเด็ก ๆ จะได้เติบโตขึ้นในครอบครัวของตนเองอย่างมีความสุข

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวโสสะได้ที่เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org/donatenow  และชมคลิป #เติมรักที่ขาดด้วยครอบครัวทดแทน ได้ที่ https://bit.ly/3T3c5D5

Facebook Comments

Related post