Digiqole ad

วช. รับรางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า Open Data จาก สพร. หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 วช. รับรางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า Open Data จาก สพร. หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
Social sharing

Digiqole ad

วช. รับรางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า Open Data จาก สพร. หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นางอุรัจฉทา ศศิปรียจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วช. เข้ารับรางวัลจากชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า โดย ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้มีการจัดกิจกรรม “โครงการ DIGI DATA AWARDS มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด “Data Driven Organization” โดยปัจยสำคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าวคือ การเปิดเผยชุดข้อมูลที่ภาครัฐ ได้จัดเก็บและรวบรวมไว้นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีการปรับพฤติกรรมการทำงานให้เป็น Data Driven Organization มากขึ้น กล่าวคือ ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์ และสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชนในการใช้งานบริการรัฐบาลดิจิทัล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานที่มีผลงานชุดข้อมูลเปิดยอดเยี่ยมทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รางวัล รางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า

สำหรับข้อมูลที่ วช. เปิดเผยแพร่ ผ่านทาง https://opendata.nrct.go.th เพื่อการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และได้เปิดเผยกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ เช่น กลุ่มกรอบการวิจัย,กลุ่มโครงการวิจัย,กลุ่มบุคลากรการวิจัย,กลุ่มผลงานวิจัย,กลุ่มดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม,กลุ่มมาตรฐานการวิจัย,กลุ่มรางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ,กลุ่มการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการสร้างประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนนำข้อมูลที่เปิดเผยไปสร้างนวัตกรรมและบริการเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ ต่อไป

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post