Digiqole ad

วจ. มรภ.เชียงราย มอบรางวัลนักวิจัย – นักบริการวิชาการดีเด่นปี 65 มุ่งสู่คณะแห่งนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น

 วจ. มรภ.เชียงราย มอบรางวัลนักวิจัย – นักบริการวิชาการดีเด่นปี 65 มุ่งสู่คณะแห่งนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
Social sharing
Digiqole ad

คณะวิทยาการจัดการ (วจ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบรางวัลนักวิจัยและนักบริการวิชาการดีเด่นประจำปี 2565 โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานการวิจัยและการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ อาจารย์อภิสรา กฤตาวณิชย์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) ส่วนรางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ธัญพร ฟุ้งเฟื่อง โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) โดยเข้ารับรางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี

สำหรับงานวิจัยที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ชื่อเรื่อง “การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชาของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย” และเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟอาข่าปางขอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” ซึ่งงานวิจัยได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ช่วยจุดประกายความคิด ต่อยอดทักษะความรู้ การพึ่งพาตนเอง และสร้าง “ทุนทางปัญญา” ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ส่วนรางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น คือ การนำศาสตร์ในรายวิชาไปพัฒนาชุมชนที่วัดเชียงยืน จังหวัดเชียงราย ด้วยการทำคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แคบหมูในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าขันทอง และพัฒนาสบู่น้ำผึ้งในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG

ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ ตั้งเป้ามุ่งสู่คณะแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.

Facebook Comments

Related post