Digiqole ad

ลุงตู่ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนศรีแสงธรรมและศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล

 ลุงตู่ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนศรีแสงธรรมและศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล
Social sharing
Digiqole ad

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. พระปัญญาวชิรโมลี ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียนศรีแสงธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรมให้การต้อนรับ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เยี่ยมชมระบบสมาร์ทกริตศรีแสงธรรม ERC Sandbox และพบปะนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรมพร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 179 ทุน จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะร่วมชมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล ภายในวัดป่าศรีแสงธรรม

โรงเรียนศรีแสงธรรม มีพระปัญญาวชิรโมลี เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวจิราภรณ์ ว่องไว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 177 คน ครู จำนวน 14 คน

ปรัชญา
“คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ”

คติธรรม
“ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ” ในหมู่มวลมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐสุด

มีวิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

และมีพันธกิจของโรงเรียน (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะในการสื่อสาร ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรองสร้างสรรค์ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มศักยภาพ เป็นที่พึงพอใจในชุมชน
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีศักยภาพเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ประสานความร่วมมือกับชุมชน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

สำหรับโคกหนองนา โมเดล เป็นการทำโคก หนอง นา ของวัดป่าศรีแสงธรรมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และช่วยเหลือชุมชน ในยุคโควิด 19 กำลังระบาดไปทั่ว ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเปลี่ยนไป เกิด Disruption ขึ้นมาหลายอย่าง วัดจึงเป็นที่พึ่งพิงพื้นฐานอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานตั้งแต่บูรพกษัตริย์ของไทยเริ่มรวบรวมอาณาเขตมาจนถึงปัจจุบันวัดยังอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสาธุชนทุกหมู่เหล่า

 

โครงการพระราชทานโคก หนอง นา วัดป่าศรีแสงธรรม ได้ดำเนินการต่อยอดจากการเป็นวิทยากรในฟาร์มตัวอย่างที่ศูนย์ศิลปาชีพยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยทางวัดได้แบ่งพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ที่นักเรียนทำนาเป็นประจำทุกปีมาขุดเป็นโคก หนอง นา ซึ่งได้งบประมาณการขุดจากงบพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50,000 บาท โดยทางวัดสนับสนุนเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขุดเพิ่มเติมอีก 300,000 บาทในเนื้อที่ 20 ไร่ ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 มีกิจกรรมที่นักเรียนมาช่วยพัฒนา ปลูกต้นไม้ทุกวันประมาณวันละ 50 คนระหว่างดำเนินการมีชาวบ้านที่อยู่รอบวัด และคนที่ได้รับผลกระทบการถูกเลิกจ้างงานช่วงโควิด 19 กลับมาจากโรงงานมาทำงานในโครงการประมาณ 23 คน ทางวัดจ้างวันละ 300 บาท นอกจากจะทำงานก่อสร้าง ทำงานเกษตรภายในวัดแล้ว ยังได้สอนการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับช่างเพื่อเดินสายไปติดตั้งตามโรงพยาบาลต่าง ๆ หรือรับจ้างตามโรงงานโดยมีศิษย์เก่าที่จบวิศวะไฟฟ้ากลับมาช่วยงานที่โรงเรียนเป็นทีมงานออกติดตั้งโซล่าร์เซลล์ทางวัดป่าศรีแสงธรรมได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ บริเวณ โครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (วัดป่าศรีแสงธรรม) โดยทีมช่างที่ทางวัดจ้างไว้ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทางวัดได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์อบรมประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 11 รุ่น ๆ ละ 100 คน ระยะเวลาการอบรม 4 วัน 5 คืน

กรรณิกา พันธ์คลอง ประชาสัมพันธ์ สช. : ข่าว
คณะทำงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : ภาพ

Facebook Comments

Related post