Digiqole ad

‘ลลิล’เตรียมความพร้อมองค์กรสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ “One Goal Together”  

 ‘ลลิล’เตรียมความพร้อมองค์กรสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ “One Goal Together”  
Social sharing

Digiqole ad

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบครบทุกมิติ สร้างความแข็งแรงในแบบทีมเวิร์ค พัฒนาแรงหนุนภายในองค์กรเพื่อส่งมอบบ้านและบริการคุณภาพสู่มือผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์ One Goal Together พร้อมให้ความสำคัญด้าน Work-Life Balance ปรับสมดุลชีวิตการทำงาน สร้างให้เป็น Happy Work Place Destination แหล่งเป้าหมายคนทำงานรุ่นใหม่  

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยล่าสุดว่า ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรด้วยกลยุทธ์ใหม่ “One Goal Together” ที่มุ่งเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างสายงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ตลอดจนเพิ่มความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มุ่งขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยกลยุทธ์ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน

“One Goal Together  จะทำให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ 1.การสื่อสารที่โปร่งใสและชัดเจเพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใส ให้พนักงานทุกคนรับรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายร่วมขององค์กร 2.การพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถให้กับพนักงานทุกคน และ 3.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมด้วยการส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เน้นความร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน” นายชูรัชฏ์ กล่าวถึง 3 แนวทางสำคัญของ One Goal Together  

ทั้งนี้ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งเป้าผลลัพธ์ของการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมและสนับสนุนกันมากยิ่งขึ้น พนักงานมีความพึงพอใจและความสุขในการทำงาน ส่งผลให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น องค์กรมีบรรยากาศการทำงานที่ดีและเป็นมิตร โดยกลยุทธ์ “One Goal Together” จะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ด้วยการรวมพลังและการทำงานร่วมกันของพนักงานทุกคนในองค์กร

“ในปี 2567 ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ วางนโยบายในการพัฒนาพนักงานครอบคลุมในหลายด้าน ประกอบด้วย การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะทางให้กับพนักงานทุกคน, การพัฒนาภาวะผู้นำ จัดโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทผู้นำในอนาคต, การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เสมอ, การสนับสนุนความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ด้วยแผนจัดสรรเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นที่ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และการประเมินและติดตามผลการพัฒนา รวมทั้งเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่านโยบายการพัฒนาทีมพนักงานในปี 2567 นี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคน และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต” นายชูรัชฏ์ กล่าว

โดยปัจจุบัน ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มีพนักงานรวมกว่า 600 คน และยังมีแผนที่จะขยายทีมเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคต ด้วยการเปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมงานกับองค์กรที่มีความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาตลอด 37 ปี เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมทุกเจนเนอเรชั่นนำองค์กรให้สามารถคิดนอกกรอบ สามารถนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้พัฒนาระบบการทำงานภายในองค์กรและสร้างสรรค์โปรดักส์ด้านที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคอย่างเหมาะสม ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับและเคารพความแตกต่าง เพื่อให้บริษัทฯ เป็น Happy Work Place Destination ที่คนทำงานปรารถนาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และร่วมผลักดันให้เป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ร่วมกันบรรลุยังจุดหมายได้อย่างยั่งยืน

Facebook Comments


Social sharing

Related post