Digiqole ad

“ร้อยเอ็ด”  หนุน “Smart Tambol ตำบลคำพอง” ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

 “ร้อยเอ็ด”  หนุน “Smart Tambol ตำบลคำพอง” ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลความก้าวหน้าและเพิ่มศักยภาพ (Upside Potential) โครงการ SMART TAMBON ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  เยี่ยมชมเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการปลูกพืชและปศุสัตว์  เล็งประกาศเป็นตำบลต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยกจน  หลังพบว่าผลการดำเนินโครงการมาสามารถช่วยยกระดับรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ พร้อมเตรียมขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆให้ครอบคลุม

Advertisement

นายชยันต์ ศิริมาศ  ผู้ว่าาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการ Smart Tambol Model ตำบลคำพอง ถือว่าเป็นต้นแบบในความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกร  โดยได้เน้นความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน  เพื่อหาช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการ เพราะปัญหาของเกษตรกรคือการหาตลาดว่าผลิตแล้วจะขายให้ใคร  จึงต้องส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตามความต้องการของตลาดจะทำให้เกิดรายได้อย่างแท้จริงและทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงการผลิตอาหารที่ปลอดภัย  ซึ่งถือเป็นโมเดลตำบลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มรายได้ที่จะหลุดพ้นความยากจนและพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยจะนำโมเดลนี้ปขยายผลยังพื้นที่อื่นๆในจังหวัดเพิ่มเติม

 

 

“ทางจังหวัดจะประกาศให้ตำบลคำพองเป็นตำบลต้นแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่  ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งได้ร่วมมือกับกระทรวง อว.ในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลอีก 18 ตำบล และจะมีโครงการพัฒนาต่อในปี 2565 – 2566 โดยในเฟสต่อไปจะให้มีโครงการ Smart Tambol เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ตำบล และจะขยายให้ตำบลอื่นๆที่มีความพร้อมหรืออยากพัฒนาให้เป็น Smart Tambol เข้ามาร่วมโครงการได้” ผู้ว่าาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต่อว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทำให้การทำการเกษตรกลับมาฟื้นคืนชีพจากเดิมที่คนเดินทางออกไปทำงานต่างถิ่น ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เริ่มเดินทางกลับมายังไร่นา การทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มและแหล่งน้ำ ซึ่งขณะนี้เรามีความพร้อมทั้งในส่วนภาควิชาการ ภาคราชการ ที่จะมาสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรและเข้าถึงแหล่งน้ำ แม้น้ำน้อยก็ปลูกพืชได้ ดังนั้นเกษตรกรต้องเลือกปลูกพืชให้เข้ากับทรัพยากรที่มีอยู่และสิ่งที่สำคัญคือด้านการตลาดโดยเฉพาะโลกตลาดออนไลน์ที่จะต้องสร้างแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงสินค้าด้านการเกษตร และในอนาคตจะมีการจัดตั้งบริษัทพัฒนาจังหวัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและการตลาดมากขึ้น

ด้านนางศิริกัลยา  คำพรมมา  เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง กล่าวว่า ในอดีตเคยทำเกษตรปลูกมันสำปะหลังในแบบเดิมๆมาหลายปี ได้ผลผลิตปีละ 4-7 ตันต่อไร่ แต่หลังจากเข้าร่วมโครงการ Smart Tambol ก็ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้และเทคนิคการปลูกใหม่ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพของดินที่จากเดิมมีค่าความเป็นกรดสูงรวมไปถึงองค์ความรู้การคัดพันธุ์  การบริการจัดการพื้นที่ว่าจะปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตต่อไรที่มากขึ้น  จนปัจจุบันสามารถที่จะปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตปีละ 10 – 11 ตันต่อไร่ได้

สำหรับโครงการ Smart Tambol ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเครือเบทาโกร ในปี พ.ศ.2562  จัดทำโครงการ Smart Tambol Model นำร่องที่เทศบาลตำบลคำพอุง พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม 5 ด้านด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ได้แก่ อาชีพ สุขภาพ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการทำงานพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic Area-based Community Development) หรือ HAB

 

 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/fMUDv

Related post