Digiqole ad

ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนในคดีการเมือง ก้าวแรกสร้างความยุติธรรมในสังคม

 ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนในคดีการเมือง ก้าวแรกสร้างความยุติธรรมในสังคม
Social sharing
Digiqole ad
ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อตั้งแต่อดีต มีประชาชนจำนวนมากที่มีความคิดความเชื่อต่างกัน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ หลายพันคนถูกดำเนินคดี ในจำนวนนี้ถูกตั้งข้อหาร้ายแรงเป็นคดีความมั่นคง จนปัจจุบันการดำเนินคดียังไม่ยุติ สถานการณ์เช่นนี้ ย่อมเป็นการยากที่สังคมไทยจะกลับสู่ภาวะปกติสุข เพราะประชาชน ไม่ว่าอยู่ฝ่ายไหน มีความเห็นว่ารัฐไม่เคารพความเห็นต่างทางการเมือง ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมือง
.
เป็นเหตุผลที่พรรคก้าวไกล ยื่นร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิด อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เข้าสู่สภาฯ ตั้งแต่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา ถือเป็นหลักการที่สอดคล้องกันกับการผลักดันของภาคประชาชน ที่เปิดตัวร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมประชาชน เมื่อ 19 พ.ย.
.
เนื้อหาสำคัญของร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ของพรรคก้าวไกล คือกำหนดให้บรรดาการกระทำใดๆ ของบุคคลผู้เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเมือง ตลอดจนการกระทำทางกายภาพหรือการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่เป็นความผิดตามกฏหมายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 (การชุมนุมครั้งแรกของกลุ่มพันธมิตรฯ) จนถึงวันที่ พ.ร.บ.นี้ มีผลบังคับใช้ หากการกระทำดังกล่าวมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อพันธกรณีตามกฏหมายระหว่างประเทศ
.
เงื่อนไขการนิรโทษกรรม
– จะไม่ครอบคลุมถึงการกระทำของบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายการชุมนุม หากเป็นการกระทำที่เกินสมควรกว่าเหตุ
– จะไม่นิรโทษกรรมการกระทำความผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา และจะไม่นิรโทษกรรมการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113
.
กลไกการนิรโทษกรรม กำหนดให้มี ‘คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำความผิดเพื่อการนิรโทษกรรม’ ซึ่งในร่างของพรรคก้าวไกลเสนอให้มี 9 คน ประธานรัฐสภาจะเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย
– ประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 คน
– ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 1 คน
– บุคคลที่ได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรี 1 คน
– บุคคลที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกอีก 2 คน
.
และเพื่อให้มีความรอบคอบ จะมีองค์ประกอบ
– มาจากผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม 1 คน ซึ่งมาจากการเสนอของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
– มาจากตุลาการหรืออดีตตุลาการศาลปกครอง 1 คน
– มาจากพนักงานอัยการหรืออดีตพนักงานอัยการ 1 คน ซึ่งมาจากการเสนอของศาลปกครองและอัยการเอง
– คนสุดท้าย คือเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
.
นอกจากนี้ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยง อันเนื่องมาจากระเบียบ ประกาศ คำสั่ง คำวินิจฉัย หรือมติ หรือการกระทำของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
.
โดยขณะนี้ ร่างนิรโทษกรรมประชาชนในคดีการเมืองฯ ของพรรคก้าวไกล อยู่ระหว่างรับฟังความเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 จึงขอเชิญชวนทุกคน ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่กับพรรคก้าวไกล เข้าไปแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ร่างฉบับนี้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของประชาชนต่อประเด็นการนิรโทษกรรมได้ครอบคลุมมากที่สุด เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสภาผู้แทนฯ
.
ถ้าพร้อมแล้ว สามารถอ่านเนื้อหาร่างกฎหมายและร่วมแสดงความเห็นกันได้เลย⏩ (ลิงก์อยู่ในช่องคอมเมนท์)
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post