Digiqole ad

“ผอ.ศสค.” เผยรัฐ ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบไปแล้ว กว่า 643 ลบ.

 “ผอ.ศสค.” เผยรัฐ ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบไปแล้ว กว่า 643 ลบ.
Social sharing

Digiqole ad

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าประจำสัปดาห์ของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลังว่า

ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยได้แถลงนโยบายเพื่อยกระดับให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว

ในส่วนของกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ ได้แก่ โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ และสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน รวมถึงมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566)

โดยผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งสองแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 28 มิถุนายน 2567 มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้วจำนวน 13,557 ราย ยอดอนุมัติรวมทั้งสิ้น 643.13 ล้านบาท โดยจำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน (21 มิถุนายน 2567) จำนวน 492 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.76 และเป็นยอดอนุมัติที่เพิ่มขึ้น 12.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.04

ทั้งนี้ ตลอดเดือนมิถุนายน 2567 รัฐบาลได้จัดให้มีกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบเป็นจำนวนกว่า 700 ราย

โดยส่วนใหญ่มีความประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ในส่วนของลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ต้องการสินเชื่อ สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งสองแห่งได้ให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การฝึกอาชีพหรือเพิ่มทักษะ การฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกมิติอย่างครบวงจร

สำหรับเจ้าหนี้นอกระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างยั่งยืนตามที่กล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังได้ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย

สำหรับนิติบุคคลที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถดูข้อมูลการยื่นคำขออนุญาตได้ที่ www.1359.go.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1359 ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้สนใจโทรสอบถามสายด่วน 1359 เกี่ยวกับรายละเอียดการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของผลการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์โดยกระทรวงการคลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 มีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 1,143 ราย ใน 75 จังหวัด และ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยสะสมทั้งสิ้น 4,313,611 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 41,717.40 ล้านบาท ซึ่งประชาชนที่สนใจขอกู้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ทั้ง 75 จังหวัด ได้ที่ www.1359.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1359

Facebook Comments


Social sharing

Related post