Digiqole ad

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2563

 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2563
Advertisement

การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินด้านบริบท ของโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล  ในปีการศึกษา 2563 จำแนกเป็นครู จำนวน  26 คน  นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชั้นอนุบาล 2ถึง      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 439 คน และนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสภาวะสุขภาพของนักเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่1การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินโครงการระยะที่2การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างดำเนินโครงการระยะที่3การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังเสร็จสิ้นโครงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ในภาพรวม ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

   2.ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ พบว่า ในภาพรวม ครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องความเพียงพอของเอกสารและคู่มือในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องความเพียงพอของวัสดุและเครื่องมือในการให้บริการข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวม ครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล

4.1 ผลการประเมินสภาวะสุขภาพของนักเรียนพบว่า ผลการประเมินสภาวะสุขภาพของนักเรียน มีน้ำหนัก และส่วนสูงผ่านเกณฑ์การประเมิน สายตาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนเหาผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแลพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสุขภาพกับนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

(ผู้วิจัย : นางรุณี ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล อ.แม่ระมาด จ.ตาก/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 )

 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/Qvi7r

Related post