Digiqole ad

รายการนอกแผนที่ EP.2 ถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบัติที่ดีและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 รายการนอกแผนที่ EP.2 ถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบัติที่ดีและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
Social sharing
Digiqole ad

ถอดบทเรียนในรูปแบบการดำเนินงานของ สวพส. ทางรายการ นอกแผนที่ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน Viral Video https://www.youtube.com/watch?v=XXELCdVbfLM

การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมาสามารถกล่าวได้ว่า ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาพื้นที่สูงที่มั่นคง เป็นคลังแห่งองค์ความรู้ และมีผลการดำเนินงานเชิงประจัก์จนเกิดประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาความยากจน ลดการปลูกฝิ่น การทำเกษตรแบบเลื่อนลอย ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

โดยรายการนอกแผนที่ EP.2 ได้ถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบัติที่ดีและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการนำรูปแบบการพัฒนาโครงการหลวงโมเดล ไปขยายผลในพื้นที่อื่นของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเอง มุ่งเน้นให้ “ชุมชนเป็นจุดศูนย์กลาง” ตามหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภายใต้หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวิถีการเกษตรแบบปราณีต จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถรับชมผ่านรายการนอกแผนที่ Viral Video https://www.youtube.com/watch?v=XXELCdVbfLM

สำหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. มีภารกิจสำคัญ ประกอบด้วย
(1) ด้านงานวิจัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยโครงการหลวงและการวิจัยและพัฒนาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
(2) ด้านงานส่งเสริมและขยายผล โดยการนำองค์ความรู้โครงการหลวงและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดความยั่งยืน
(3) ด้านงานพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานพัฒนา อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ทั้งภายในสถาบัน โครงการหลวง และหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
(4) ด้านงานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเป็นจุดเชื่อมโยงการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา ผลงานโครงการหลวงและพื้นที่สูง
(5) ด้านงานบริหารและพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

 

Facebook Comments

Related post