Digiqole ad

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น”

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น”
Social sharing

Digiqole ad

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายบุรินทร์ ตระการวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) และพิธีมอบรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีพระประสงค์ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษา วิจัยและสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น และด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม

สำหรับพิธีมอบรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับรางวัลรวม 243 รางวัล ซึ่งในปีนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการประเมินให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จาก ๘๓ องค์กรคุณธรรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จากผลดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการพัฒนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จนได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการประเมินเป็น “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” ปีงบประมาณ 2564 ได้รับการประเมินเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” และในปีงบประมาณ 2565 นี้ ได้รับการประเมินเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ในปี 2566 นี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศเจตจำนงที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่ง “การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดมั่นใน “คุณธรรมหลักทั้ง 5 ประการ อันประกอบด้วย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความพอเพียง และความมีจิตอาสา” โดยผู้บริหารและบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในทุกระดับทุกส่วนงานจะมุ่งมั่นดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลักขององค์กร เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสืบไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post