Digiqole ad

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพและงานวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพและงานวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้
Social sharing
Digiqole ad

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพและงานวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ พัฒนาการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพบริการชุมชนและสังคม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพและงานวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ พัฒนาการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพบริการชุมชนและสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจาก ๑๗ องค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมลงนาม อันได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พระชยานันทมุนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายวีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นายดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง นายวีระยุทธ บุษกรเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด ลำปาง นายนวรัตน์ วนาพันธพรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นางนงนุช เขื่อนสาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก และนายมานพ แสนทวี ประธานวิสาหกิจชุมชนแม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี เข้าร่วมลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะบูรณาการ/สหวิทยาการ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริหารจัดการระบบบริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ผสานความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการวิชาชีพ เพื่อต่อยอดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการบริการระบบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงรวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ด้านการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิงและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ภายใต้กอบมาตฐานกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเร่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ให้ทันกับความต้องการของประเทศ สนองพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยทุกคน

Facebook Comments

Related post