Digiqole ad

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดอบรม “ การกู้ชีพพื้นฐานในยุคชีวิตวิถีต่อแต่นี้ไป ”

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดอบรม “ การกู้ชีพพื้นฐานในยุคชีวิตวิถีต่อแต่นี้ไป ”
Social sharing
Digiqole ad

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการอบรม “ การกู้ชีพพื้นฐานในยุคชีวิตวิถีต่อแต่นี้ไป ” (Basic CPR for the Next Normal)เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรม “ การกู้ชีพพื้นฐานในยุคชีวิตวิถีต่อแต่นี้ไป (Basic CPR for the Next Normal) ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ  ห้องประชุมแมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เมื่อประธานเดินทางมาถึงในบริเวณพิธีจัดงาน ประธานถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภา ยุทธไตร รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน หลังจากนั้น ประธานและคณะฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชนในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อโครงการอบรม “ การกู้ชีพพื้นฐานในยุคชีวิตวิถีต่อแต่นี้ไป (Basic CPR for the Next Normal) ” กิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การกู้ชีพและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า(AED) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้การช่วยเหลือและความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการติดเชื้อCOVID 19  หรือเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และมีการฝึกปฏิบัติกู้ชีพ แบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม และเวียนฝึกทักษะปฏิบัติการกู่ชีพตามฐานต่าง ๆ ๔ ฐานได้แก่ ๑) การกู้ชีพด้วยการกดหน้าอกแบบมีผู้ช่วยเหลือ ๑ คนและแบบผู้ช่ายเหลือ ๒คน ๒)การประเมินและการดูแลระบบทางเดินหายใจผู้ใหญ่ ๓)การประเมินและการดูแลระบบทางเดินหายใจเด็ก และ ๔) ฝึกการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า(AED)


การอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา ศูนย์เยาวชน หลักสี่ ชุมชนชินเขต ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา ชุมชนละออทิพย์ ชุมชนเคหะท่าทราย ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 306 ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 307 ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 325 และชุมชนเทวสุนทรในเขตพื้นที่หลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า ๑๒๐ คน ทั้งนี้ คาดหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้นให้กับคนในชุมชนที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน เช่น มีอาการหมดสติ ไม่รู้สึกตัว หัวใจหยุดเต้นและ/หรือ ไม่หายใจกระทันหันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะการกู้ชีพให้แก่คนใกล้ชิดและสมาชิกในชุมชนต่อไปได้ กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ สร้างประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

Facebook Comments

Related post