Digiqole ad

“ราชมงคลพระนคร” เปิดรับสมัครผู้สนใจ Reskill-Upskill หลักสูตร NON-Degree “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ” ฟรี

 “ราชมงคลพระนคร” เปิดรับสมัครผู้สนใจ Reskill-Upskill หลักสูตร NON-Degree “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ” ฟรี
Social sharing
Digiqole ad

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจทุกเพศ ทุกวัย ที่มีใจใฝ่เรียนรู้ เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร NON-Degree “หลักสูตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ” ประจำปี 2566 เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ (Reskill-Upskill) เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) ให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานสัดส่วนของวิชาการและวิชาชีพอย่างลงตัว สร้างโอกาสนักศึกษา​ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน พร้อมเพิ่มอาชีพให้คนวัยทำงาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต​ (lifelong learning)
ทั้งนี้หลักสูตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี 2566 เปิดรับผู้สนใจจำนวน 30 คนต่อรุ่น ระยะเวลาเรียน /พร้อมศึกษาดูงาน รวมทฤษฎี 60 ชม. ปฏิบัติ 225 ชม. โดยรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Onsite ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 1.รายวิชาการประมวลผลกลุ่มเมฆและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 3 หน่วยกิต ทฤษฎี 30 ชม. ปฏิบัติ 45 ชม. 2.รายวิชาปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 3 หน่วยกิต ทฤษฎี 15 ชม. ปฏิบัติ 90 ชม. และ 3.รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 3 หน่วยกิต ทฤษฎี 15 ชม. ปฏิบัติ 90 ชม. โดยระยะเวลาเรียนเป็นไปตามหลักสูตรหรือรูปแบบการจัดการศึกษาของหน่วยงาน โดยจะแจ้งการเปิดภาคเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป
ผู้สนใจสมัครเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2566 ที่ลิงก์ https://me-qr.com/AVV9Aosf สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 8251

Facebook Comments

Related post