Digiqole ad

ราชมงคลพระนคร เปิดคณะตัวท็อปมาแรง ปี67

 ราชมงคลพระนคร เปิดคณะตัวท็อปมาแรง ปี67
Social sharing

Digiqole ad

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า สำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ของราชมงคลพระนคร ทั้ง 4 รอบการสมัคร ได้แก่ รอบโควตา 1 – 2 และรอบรับตรง 1 -2 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการรับสมัครนักศึกษา พบว่า คณะที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากจำนวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละจากแผนรับนักศึกษา อันดับที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 135% อันดับที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132% อันดับที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 115% อันดับที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ 105% อันดับที่ 5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 96% อันดับที่ 6 คณะศิลปศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 64% อันดับที่ 7 คณะเทคโนโลยีสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 61% เมื่อดูในระดับสาขา พบว่า สาขาวิชาที่ได้รับความนิยม 5 อันดับ โดยเปรียบเทียบจากจำนวนการเปิดรับสมัคร ได้แก่ 1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 354% 2.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 227% 3.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 161% 4.สาขาวิชาการบัญชี 107% 5.สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 106% (ข้อมูลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567)

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนักศึกษาเลือกเข้าศึกษาต่อในราชมงคลพระนครทั้งในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ใกล้เคียงกัน ซึ่งการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรง นักศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกคณะที่เหมาะกับความสนใจและตรงกับอาชีพที่ต้องทำในอนาคต “ไม่ว่านักศึกษาอยากประกอบอาชีพอะไรในอนาคตก็ตามนอกจากจะต้องมีใจรักในสิ่งนั้นแล้ว ทักษะความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาได้เปรียบในการแข่งขันยุคปัจจุบัน ดังนั้นตลอดระยะเวลา 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้นักศึกษาจะได้เติมเต็มทักษะต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์ในทุก ๆ อาชีพและพร้อมปั้นนักศึกษาให้จบแล้วมีงานทำทันที”

ดร.ณัฐวรพล กล่าวต่อว่า ในส่วนนักศึกษาที่กำลังตัดสินใจมองหาที่เรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการไม่ว่าจะเป็น การมีงานทำหลังเรียนจบทันที การค้นหาตัวตน หรือทักษะใหม่ ๆ ปัจจุบันราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สนใจสมัครรอบ Fast-Track สามารถรู้ผลทันทีหลังสมัครเสร็จ (สมัครได้โดยตรงที่งานทะเบียนของคณะที่สนใจเข้าศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6303 6318 6322

Facebook Comments


Social sharing

Related post