Digiqole ad

ราชมงคลพระนคร อนุมัติทุนกว่า 2.5 ล้าน สร้างโอกาสเยาวชน พร้อมเปิดรับ นศ.ปี 66 โค้งสุดท้าย

 ราชมงคลพระนคร อนุมัติทุนกว่า 2.5 ล้าน สร้างโอกาสเยาวชน  พร้อมเปิดรับ นศ.ปี 66 โค้งสุดท้าย
Social sharing
Digiqole ad

ราชมงคลพระนคร อนุมัติทุนกว่า 2.5 ล้าน สร้างโอกาสเยาวชนพร้อมเปิดรับ นศ. ปี 66 โค้งสุดท้าย

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติ ราชมงคลพระนครจึงมีความมุ่งมั่นส่งเสริมทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นพื้นฐานการสอน และพร้อมส่งเสริมด้านความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ด้วยจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติเงินจากกองทุนฯ ในปีการศึกษา 2566 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวนเงินกว่า 2,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุน 4 ประเภท ได้แก่ ทุนราชมงคลพระนคร สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 เรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 13 ทุน ทุนประเภทเรียนดี สำหรับผู้มีเกรดเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละชั้นปี จำนวน 40 ทุน ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวน 80 ทุน ทุนกิจกรรมดีเด่น สำหรับสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา จำนวน 10 ทุน รวมทั้งสิ้น  143 ทุน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษา เป็นคนดีมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็น บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อาทิ การลงพื้นที่ชุมชนใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ

ดร.ณัฐวรพล กล่าวต่อว่า ในภาคการศึกษา 2566 ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่3 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1,275 คน สำหรับคณะที่เปิดรับประกอบด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 174 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 80 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 35 คน คณะบริหารธุรกิจ 470 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 211 คน คณะศิลปศาสตร์ 140 คน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 60 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 30 คน สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ 10 คน นอกจากนี้ยังได้เปิดรับสมัครผ่านระบบทีแคส (TCAS ) รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มิถุนายน 2566 หากผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.rmutp.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6305,6307,6636

Facebook Comments

Related post