Digiqole ad

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สพฐ. จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR

 ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สพฐ. จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR
Social sharing

Digiqole ad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ.จำนวน 901 แห่ง   โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุม  พร้อมด้วยนางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ. กล่าวรายงานและชี้แจงโครงการ  ซึ่งมี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์  พร้อมด้วยคณะดำเนินงานโครงการฯ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน รร.คุณภาพ  รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 6 โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม และหลักการของเกม (Gamification) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรฯ  ให้สามารถจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนระดับชั้นดังกล่าวในโรงเรียนคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน โดยมีการจัดสอบ Proficiency Test ตามกรอบ CEFR 4 ทักษะระดับ A1 ให้กับนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน พร้อมทั้งคัดเลือกต้นแบบ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ไม่น้อยกว่า 18 ต้นแบบ

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับ สพฐ. จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เขตตรวจราชการเป็นฐาน (Cluster)  และจะมีการติดตามผลการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม ความสามารถทางภาษาของนักเรียน  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ด้านนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และด้านการเรียนรู้ ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) พัฒนา ส่งเสริม และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนทุกที่ทุกเวลา

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post