Digiqole ad

ราชมงคลพระนคร มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 1/2567

 ราชมงคลพระนคร มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 1/2567
Social sharing

Digiqole ad

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่น 1/2567 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง  จำนวน 32 ท่าน  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567  ในโอกาสนี้อธิการบดีได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลคะแนนสอบสูงสุดของรุ่น จำนวน 3 ท่าน และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดหลังการเรียนในการเข้าร่วมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  จำนวน 6 ท่าน อีกด้วย

ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี  ในฐานะหัวหน้าโครงการหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562  ซึ่งจัดอบรมเมื่อวันที่ 11 ,12, 18 ,19 และ 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัย โดยเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการไกล่เกลี่ย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ หลักเกณฑ์และฝึกปฏิบัติ และได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแบบมีส่วนร่วมตามข้อบัญญัติของ พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  โดยการไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ยุติข้อพิพาทด้วยความพึงพอใจ  โดยขณะนี้ทางราชมงคลพระนคร ได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นฟันเฟืองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สร้างความเป็นธรรม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่สังคมสมานฉันท์ได้ในอนาคตต่อไป

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post