Digiqole ad

ราชมงคลพระนคร คว้าอันดับ 3 ของประเทศ สถานศึกษาอุดมศึกษา ที่มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด

 ราชมงคลพระนคร คว้าอันดับ 3 ของประเทศ สถานศึกษาอุดมศึกษา ที่มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด
Social sharing

Digiqole ad

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา วีระสัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ  ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ ประจำปี 2566  โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกล่าวแสดงความยินดีแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา จำนวน 50 แห่ง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข กล่าวว่า  ครั้งนี้ราชมงคลพระนคร ได้ไต่อันดับมาอยู่ในอันดับที่ 3  ที่มีอัตราการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดีที่สุด จาก 25 อันดับแรกของประเทศ  จากปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 24  และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคล  โดยราชมงคลพระนครได้เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทของสถาบันการศึกษา ที่จะต้องปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้กู้ยืมให้เป็นเยาวชนที่ดี  และบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระหนี้กองทุน ซึ่งส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป

อย่างไรก็ตามขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน 9 คณะ ประจำปีการศึกษา 2567 รับตรงรอบที่ 2 กว่า 2,000 ที่นั่ง  ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2567 พร้อมลดค่าสมัคร 50 เปอร์เซ็นต์  และเพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาในแต่ละปี อาทิ ทุนเรียนดี ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนความประพฤติดี ทุนการศึกษาบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดง ดนตรี กีฬาโดดเด่น และยังมีทุนภายนอกจากองค์กรและหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยอีกมากมาย  รวมไปถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่จะช่วยให้นักศึกษาทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม

“ซึ่งในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณและขอเชิญชวนนักศึกษารุ่นพี่เห็นความสำคัญในการส่งคืนเงินกองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป” ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข กล่าว

Facebook Comments


Social sharing

Related post