Digiqole ad

“ราชมงคลพระนคร” คว้าประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับผ่าน ติดต่อกันมา 5 ปี

 “ราชมงคลพระนคร” คว้าประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับผ่าน ติดต่อกันมา 5 ปี
Social sharing
Digiqole ad

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวถึงผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ว่า ราชมงคลพระนครเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้จัดการประเมิน ผลปรากฎว่า การประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน ด้วยคะแนน 90.74 คะแนน ซึ่งผลคะแนนอยู่ในอันดับที่ 2 ของกลุ่มราชมงคล และอยู่ในอันดับที่ 24 ของกลุ่มสถาบันการศึกษา จากทั้งหมด 87 สถาบัน โดยผลประเมินในแต่ละด้านประกอบด้วย การป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 100  คุณภาพการดำเนินงาน ร้อยละ 83.64  การปฏิบัติหน้าที่ 94.22 การใช้อำนาจ ร้อยละ 89.62 การใช้งบประมาณ ร้อยละ 84.96 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 83.43  การใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ 85.03 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 80.98 การปรับปรุงการทำงาน ร้อยละ 80.41 สำหรับการประเมินดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนําผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ

“ราชมงคลพระนคร ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน ติดต่อกันมา 5 ปี (2562-2566) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้นแบบ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักขององค์กร แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรในอนาคต” ดร.ณัฐวรพล กล่าวทิ้งท้าย

 

 

Facebook Comments

Related post