Digiqole ad

ราชมงคลพระนคร กับทิศทางปั้นบัณฑิตแห่งอนาคต เน้นบูรณาการเทคโนโลยี-นวัตกรรม สู่สังคมเมือง

 ราชมงคลพระนคร กับทิศทางปั้นบัณฑิตแห่งอนาคต  เน้นบูรณาการเทคโนโลยี-นวัตกรรม สู่สังคมเมือง
Social sharing
Digiqole ad

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวในงาน RMUTP Vision Day The Next World – Beyond The Urban Society (โลกใบใหม่: การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี สู่ทุกมิติของยุคสังคมเมือง) ว่า เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อผู้เรียน ซึ่งราชมงคลพระนครเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่างยาวนานและมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ “คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษาในปัจจุบันก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับ Soft Skills ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “ราชมงคลพระนคร” มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบูรณาการ โดยมีเป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในการพัฒนากำลังคนที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัวพร้อมยกระดับการศึกษาสู่การเป็นสังคมเมืองสมัยใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของความเป็นเมืองหรือ Urbanization ผ่านการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) การพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Sustainable Smart Innovation) การยกระดับรายได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการยกระดับผู้ประกอบการ (ICT) และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Innovation for Aging Society) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนผ่านงานวิจัย การบูรณาการทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ ก่อเกิดผลงานยกระดับสังคมและชุมชน อาทิ นวัตกรรมเครื่องอัดข้าวตูแบบกึ่งอัตโนมัติที่มีกลไกชดเชยปริมาตรด้วยระบบนิวแมติกส์ สื่อวีดิทัศน์ เทคโนโลยีตรวจสอบสมรรถนะการห้ามล้อรถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานสากล การพัฒนาเกมพหุประสาทสัมผัสความจริงเสมือนเพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

ดร.ณัฐวรพล กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมการสร้างสรรค์ความคิดที่แตกต่าง โดยมีสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ (Digital Interdisciplinary and Robotics Institute) เป็นผู้ให้คำปรึกษา และการเรียนรู้ผ่านห้องปฏิบัติการที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Automation ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 4.0 และนับเป็นก้าวสำคัญไปสู่ Industry 5.0 ที่สอดรับการทำงานระหว่างคนกับเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับนักศึกษาที่มีแรงบันดาลใจและต้องการนำเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้กับอาชีพ หรืออัพสกิล (Upskill) นักศึกษาสามารถเข้ามาสัมผัสเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใช้ในการทำงานจริง รวมถึง สาธิตการใช้เทคโนโลยีวีอาร์ Virtual Reality การสร้างต้นแบบและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยระบบการถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมจำลองทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและการเขียนแบบสามมิติ ในงาน RMUTP Vision Day The Next World – Beyond The Urban Society (โลกใบใหม่: การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี สู่ทุกมิติของยุคสังคมเมือง) ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสังคมเมืองในอนาคต ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ศูนย์พระนครเหนือ ราชมงคลพระนคร

“วันนี้บริบทของโลกการศึกษาเปลี่ยนไป เด็กคาดหวังในเรื่องของใบปริญญาน้อยลง และจำนวนการเกิดของประชากรยังมีแนวโน้มลดลง แต่สิ่งหนึ่งที่ประเทศเรายังขาด คือ คนที่ทำงานได้ทันที ดังนั้นเราจึงต้องการผลิตบัณฑิตที่พร้อมใช้งานทันทีเมื่อจบออกไป หรือการผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจากวิสัยทัศน์จะเป็นหนึ่งในทิศทางของมหาวิทยาลัยที่จะนำมาเสริมแกร่งให้กับมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย และสร้างบัณฑิตที่แตกต่าง โดยเฉพาะเรียนที่ไหนก็เรียนได้ แต่จบราชมงคลพระนครต้องมีงานทำ” ดร.ณัฐวรพลกล่าวทิ้งท้าย

Facebook Comments

Related post