Digiqole ad

“ราชมงคลขอนแก่น” ผนวกกำลังกอ.รมน.ขอนแก่น เสริมองค์ความรู้พิษภัยยาเสพติดให้กับเยาวชน

 “ราชมงคลขอนแก่น” ผนวกกำลังกอ.รมน.ขอนแก่น เสริมองค์ความรู้พิษภัยยาเสพติดให้กับเยาวชน
Social sharing

Digiqole ad

“ราชมงคลขอนแก่น” ผนวกกำลังกอ.รมน.ขอนแก่น เสริมองค์ความรู้พิษภัยยาเสพติดให้กับเยาวชน

วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย ครอบครัว ชุมชน และความมั่นคงของชาติทั้งยังเป็นการสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลาที่ ห้องประชุม 19A501 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำ มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์ขุนแผน ปฏิมาประกร องคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวคนึงนิจ กลิ่นขจร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พันเอกสรุพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลยาเสพติด ได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 150 คน

อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำ มทร.อีสาน กล่าวว่าการอบรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย ครอบครัว ชุมชน และความมั่นคงของชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เป็นการรวมพลังทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการติดตามดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด ให้กลับคืนสู่สังคมและสร้างสถานศึกษาที่เข้มแข็งปลอดยาเสพติด

โดยมีคณะวิทยากรจาก กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ปปส.ภาค 4,ตำรวจ ภ.จว.ขอนแก่น และสสจ.ขอนแก่น ให้ความรู้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ในปัจุบันนี้การเข้าถึงยาเสพติดในปัจจุบันของเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า น้ำกระท่อม และยาเสพติดชนิดอื่น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกรูปแบบ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โครงการเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลยาเสพติด จึงเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนได้เข้าใจถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดอย่างถ่องแท้ ลดจำนวนผู้เสพ และผู้ค้าทั้งในสถานศึกษา และชุมชนรอบข้างสถานศึกษาต่อไป

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post