Digiqole ad

“รางวัลศรีสวางควัฒน” ประจำปีพุทธศักราช 2567หน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น

 “รางวัลศรีสวางควัฒน” ประจำปีพุทธศักราช 2567หน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น
Social sharing

Digiqole ad

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลศรีสวางควัฒน” ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยจัดแบ่งประเภทโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการประกวดออกเป็น
1) ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ระดับ รพศ./รพท.) จำนวน 1 รางวัล
2) ประเภทโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ระดับ รพช.) จำนวน 1 รางวัล
3) ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 รางวัล
ทั้งนี้ โรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการประกวดได้ตามประเภทการแบ่งระดับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดส่งข้อมูลและคลิปแนะนำหน่วยงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที ได้ที่เขตสุขภาพ 1-12 ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เพื่อนำเสนอศักยภาพของโรงพยาบาลในมิติต่าง ๆ ของการบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนด้านโรคมะเร็งและในทุกกลุ่มโรค เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการบริการทางการแพทย์และการบำบัดฟื้นฟู โดยคณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำหรับโรงพยาบาลผู้ชนะเลิศในการประกวดแต่ละประเภทรางวัลจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อประเภท ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ทาง https://chulabhornchannel.cra.ac.th/news-activities/42478/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร 0 2576 6000 ต่อ 8693 หรือ 08 2393 4791 กระทรวงสาธารณสุข โทร. 08-4388-2659 หรือ 09-2246-0556 และกรมส่งเสริมการปกครองกระทรวงมหาดไทย โทร. 0-2241- 9000 ต่อ 5405

สำหรับ โครงการ “รางวัลศรีสวางควัฒน” เป็นรางวัลที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการสืบสานพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้วยพระปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งในท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล และทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัยที่จะสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่น พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม ทั้งนี้ โครงการ “รางวัลศรีสวางควัฒน” เป็นรางวัลทรงคุณค่า เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีขององค์กรสาธารณสุข มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความทุ่มเทในการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นเลิศด้วยบุคลากรที่เสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สืบสานตามพระปณิธานองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่   พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกถิ่นฐาน และดำเนินการสรรหาหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นหน่วยงานแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ เชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ

Facebook Comments


Social sharing

Related post