Digiqole ad

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

นายสุเมธ งามเจริญ ประธานบริษัท เอ พลัส ซัพพลาย จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณที่สนับสนุนงาน ๑ ทศวรรษ สบยช. “ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต” โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิฑูร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี

Advertisement
Advertisement
Facebook Comments

Related post