Digiqole ad

“รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2563 ดีกว่าปี 2562 คาดปี 2564 เบิกจ่ายกว่า 3 แสนล้านบาท”

 “รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2563 ดีกว่าปี 2562 คาดปี 2564 เบิกจ่ายกว่า 3 แสนล้านบาท”
Social sharing

Digiqole ad

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2563 ที่สิ้นสุดการดำเนินงานแล้ว ในเดือนธันวาคม 2563 รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจำนวน 253,822 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของกรอบลงทุนทั้งปี สูงกว่าปี 2562 ที่มีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ 78 ของกรอบลงทุนทั้งปี ซึ่งประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) 34 แห่ง มีผลเบิกจ่ายจริง 100,783 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2563)
10 แห่ง มีผลเบิกจ่ายจริง 153,039 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมโครงการที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าอย่างต่อเนื่อง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) (โครงการรถไฟ –
ความเร็วสูงฯ) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สายสีแดง
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก รัฐวิสาหกิจจะมีผลเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปีที่ร้อยละ 93

 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ  

กรอบลงทุนทั้งปี
2563

 

ผลเบิกจ่ายปี
2563

 

ร้อยละเบิกจ่ายจริง/
กรอบลงทุนทั้งปี
2563

 

ร้อยละเบิกจ่ายจริง/
กรอบลงทุนทั้งปี
2562

ปีงบประมาณ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

จำนวน 34 แห่ง

151,125 100,783 67% 63%
ปีปฏิทิน (ม.ค. 63 – ธ.ค. 63)

จำนวน 10 แห่ง

160,728 153,039 95% 91%
รวม 44 แห่ง 311,853 253,822 81% 78%

 

          นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2564รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุน 307,963 ล้านบาท โดยเป็นกรอบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 34 แห่ง จำนวน 178,559 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2564) 10 แห่ง จำนวน 129,404 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนต่อเนื่องจากปี 2563 โดยเฉพาะโครงการในสาขาคมนาคมขนส่งที่เริ่มลงนามในสัญญาได้เมื่อปลายปี 2563 เช่น งานโยธาสัญญาต่างๆ ของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เดือนธันวาคม 2563) มีผลการเบิกจ่ายสะสม 60,799 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 106 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม

ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปี 2564

                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายจริงสะสม ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/
แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค. 63 – ก.ย. 64)

จำนวน 34 แห่ง (3 เดือน)

60,799 106%
ปีปฏิทิน (ม.ค. 64 – ธ.ค. 64)

จำนวน 10 แห่ง (เริ่มดำเนินการ ม.ค. 64)

รวม 44 แห่ง 60,799 106%

 

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับมาตรการการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2564 จะมีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐในภาพรวม
โดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะจัดให้มีการประชุม
ทุก 2 เดือน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน นอกจากนี้ สคร. จะกำกับการเบิกจ่ายงบลงทุน
โดยจะมีการประชุมหารือกับกระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และมีปัญหา
การเบิกจ่ายล่าช้าถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post