Digiqole ad

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยรายการหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยรายการหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
Social sharing

Digiqole ad

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยรายการหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติฯดำเนินการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้กำหนดจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก จำนวนทั้งหมด ๖ เล่ม แบ่งเป็น หนังสือจดหมายเหตุ จำนวน ๑ เล่ม และหนังสือที่ระลึก จำนวน ๕ เล่ม ดังนี้

๑. หนังสือจดหมายเหตุการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาแต่โบราณ คือ จด-หมาย-เหตุการณ์ ไว้ให้ปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีการรวบรวมกฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ และส่งนักจดหมายเหตุไปสังเกตการณ์การประชุม จดบันทึกการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวบรวมเอกสารและภาพถ่ายกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศ จดบันทึกเหตุการณ์และถ่ายภาพพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีที่เกี่ยวเนื่อง เริ่มตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนเสร็จสิ้นระยะเวลาของโครงการกิจกรรม คือประมาณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จากนั้นจึงนำข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นต้นฉบับตามลำดับเวลาของเหตุการณ์ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านการอนุญาตจากสำนักพระราชวัง แล้วจึงจัดพิมพ์เป็นหนังสือจดหมายเหตุ แจกจ่ายเผยแพร่ไปตามห้องสมุดหน่วยราชการและโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

๒. หนังสือ “ทศพิธ ทศมรัช” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหนังสือที่นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๑๐ ด้าน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และกวีที่เป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๑๐ คน ร่วมแต่งคำประพันธ์เป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย เป็นร้อยกรองทั้งเล่ม และมีภาพประกอบตามเนื้อหาพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ตามขนมวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติแต่โบราณ

๓. หนังสือหกรอบนักษัตร ใต้ร่มฉัตรพระภูมินทร์: ประมวลข่าวจากหนังสือพิมพ์พุทธศักราช ๒๔๙๕ – ๒๕๖๗ โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการรวบรวมข่าวเกี่ยวกับ  พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา การศาสนา การแพทย์และสาธารณสุข การทหาร การต่างประเทศ การกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บทความเฉลิมพระเกียรติและสิ่งอนุสรณ์ โดยรวบรวมจากต้นฉบับหนังสือพิมพ์ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๕ – ๒๕๖๗ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คัดกรองร้อยเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกันไปในแต่ละรอบนักษัตร แล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท   พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๔. หนังสือที่ระลึกพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูล เอกสารและภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และธำรงไว้ซึ่งพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน

๕. หนังสือที่ระลึกในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยกองทัพเรือ เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทั้งด้านประวัตึความเป็นมา การจัดเตรียมขบวนพระพยุหยาตราทางชลมารค การจัดพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖. หนังสือที่ระลึกรวบรวมผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  โดยกรุงเทพมหานคร เป็นหนังสือที่รวบรวมข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจพิเศษของกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว สำหรับใช้ในการค้นคว้า อ้างอิง รวมถึงน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ มาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชน อีกทั้งเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

นางสาวสุดาวรรณ กล่าวอีกว่า สำหรับระยะเวลาในการจัดทำหนังสือที่ระลึกแต่ละรายการจะแล้วเสร็จภายหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม เมื่อจัดพิมพ์หนังสือเรียบร้อยแล้วจะมอบให้แก่ห้องสมุด หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา รวมทั้งจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เผยแพร่ทางออนไลน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post