Digiqole ad

“ระบำศรีเทพ” ระบำสร้างสรรค์ขึ้นใหม่

 “ระบำศรีเทพ” ระบำสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
Social sharing

Digiqole ad

“ระบำศรีเทพ” เป็นระบำสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ จากแนวความคิดและประดิษฐ์ท่ารำ    ของนางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ ผู้ชำนาญการศิลปะการแสดง ร่วมกับนางสิริวรรณ อาจมังกร ผู้อำนวยการกลุ่มนาฏศิลป์ และนางสาวพิมพ์รัตน์ นะวะศิริ นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งได้จินตนาการจากลักษณะทางสถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ รวมทั้งประติมากรรมปูนปั้น อันปรากฏหลงเหลือประดับอยู่ที่ฐานโบราณสถาน อันสืบเนื่อง ในวัฒนธรรมทวารวดี โดยให้สอดคล้องกันกับท่วงทำนองจังหวะเพลงที่นายไชยยะ ทางมีศรี ผู้ชำนาญการด้านดุริยางค์ไทย ประพันธ์ขึ้นแล้วให้ชื่อว่า เพลงคู่ทวารวดี ซึ่งบรรเลงโดย ดุริยางคศิลปิน ทั้งยังให้สัมพันธ์กับเครื่องแต่งกายที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยกลุ่มพัสตราภรณ์และเครื่องโรง ทั้งนี้ อยู่ในความควบคุมของ นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

Facebook Comments


Social sharing

Related post